Kalēja dēls.

7. A. 301A. Jankovskis Jelgavas apg. A. Bīlenšteina kr. LP, VI, 115, 24 piez.

Stiprais Kalējadēls gājis meklēt pazudušās ķēniņa meitas. [Viņš nolaidies apakšzemē, nokavis trīs velnus un atsvabinājis trīs ķēniņa meitas. Divi biedri tās izvilkuši, atstājuši Kalējadēlu alā, bet paši izdevušies par glābējiem. Lielais putns iznesis Kalējadēlu virszemē, tas tūlin aizgājis pie ķēniņa un stāstījis, ka šis tas glābējs.] Kad ķēniņš neticējis viņam, bet vi1tniekiem ticējis, tad Kalējadēls apgriezis ķēniņa pili otrādi: torni iegrūdis zemē, pamatu atstājis gaisā. Ķēniņš sabijies un atdevis viņam jaunāko meitu.