Mirons kāzās.

 

2. Prātiņš Kroņa Misā, LP, IV, 207 (49,3).

Reiz vienam puisim gadījies nakti gar kapiem iet. Ieraudzījis uz kapiem nelielu uguni. Gribējis redzēt, kas tādā vietā uguni kur spožā nakts vidū. Līdis iekšā skatīties. Bet - skaidri brīnumi - ko nu ieraudzījis: viens kaps bijis atdarījies un uz tā kapa malas uguns pati no sevis kurējusies. Pabrīnījies - neko. Te par brītiņu pienācis liels vīrs.. Puisis, no lielā vīra slēpdamies, ielēcis kapā, tukšā zārkā, un satupies; bet vīrs uzsaucis: ;,Tu, knipi, ko tu manā vietā guli!"

Puisis atteicis: "Ātrāk ārā neiešu, kamēr nepateiksi, kur tu biji?"

"Es biju kāzās," lielais atbildējis, "kur nomaucu brūtgānam un brūtei gredzenus no pirkstiem un paliku pie vārtiem apakš akmeņa - tūlin brūtgāns ar brūti nomira."

To sacījis, lielais vīrs uzdevis puisim ar dūri pa muguru un izsviedis no kapa; bet puisis -- nezin, kā - saķēris palaga stūri: tās norāvies, palikdams saujā.

Tagad puisis steidzies uz tām kāzām, kur lielais vīrs brūtgānu ar brūti tīšām nonāvējis. Aizgājis - visi bēdīgi bez gala -brūtgāns un brūte pagalam.

Bet puisis izņēmis gredzenus no akmeņa apakšas, uzmaucis mirējiem uz pirkstiem un, skat -- tūlin abi atdzīvojušies. Tomēr kāzinieki domājuši, ka puisis jokus dzinis ar brūtgānu un brūti. Viņš esot nonāvējis viņus, cits neviens, jo kā tad spējis atdzīvināt, ja nebūtu nāvējis pats ar savu roku. Puisis gan dievojies, gan liedzies, bet šie neticējuši un neticējuši. Beidzot izstāstījis smalki, jo smalki, ko uz kapiem piedzīvojis un rādījis to palaga stūri, ko lielajam vīram norāvis. Šie vēl neticējuši: jārokot augšā, tad redzēšot, vai trūkst palagam stūris, vai ne. Uzrakuši -- trūkst gan.

Un nu beidzot cits pa citu tik attapušies, ka tai kapā priekš gadiem liels burvis esat paglabāts. Ko nu? Sagudroja burvi ar visu zārku no kapiem izsviest un purvā nogremdēt. Tūlin uzlikuši uz ratiem un vilkuši uz purvu. Bet līdz labi bijuši purva malā, burvis pats ar visu zārku un ratiem nogrimis nezin cik dziļi zemē.

No tā laika naktīs nevarējuši. nekad tanī purvmalā vairs rādīties: bijis jānomaldās, lai kas.