Zaltis par precinieku.

 

7. A. 425 A. P. Š . no gadu 90 vecas Annas Pīpiņas Skaistā.

Reiz mazgājušās jūrā trīs māsas. Kad viņas nomazgājušās un nākušas malā ģērbties, tad uz jaunākās māsas drēbēm gulējusi liela čūska. Gan viņa dzinusi čūsku projām, bet tā nemaz nebijusies. Pēdīgi čūska sacījusi: "Ja tu apsolies man par sievu būt, tad es iešu no drēbēm projām."

Jaunākā māsa, nekā nedomādama, arī apsolījusies, un nu čūska aizlīdusi projām. Bet drīz vien čūska jau ir klāt par precinieku. Jaunavas vecāki grib no viņas atkratīties ar viltu un iedod tai jostu meitas vietā. Čūskai projām braucot dzeguze kūko, ka precinieks ved jostu.

Čūska nu griežas atpakaļ un paģēr, lai dod meitu. Vecāki lai šoreiz iedod pažagu. Bet projām braucot, dzeguze atkal kūko, ka precinieks ved pažagu.

Čūska atkal griežas atpakaļ un nav vis mierā ar pažagu. Vecāki nu iedod tai drēbju lelli un čūska atkal aizbrauc. Ceļā dzeguze tāpat kūko, ka precinieks ved lelli.

Nu čūska paliek dusmīga, griežas atpakaļ un prasa, lai pilda solījumu. Vecāki sabīstas un šoreiz arī patiešām atdod savu meitu. Čūska nu aizbrauc ar jaunavu uz jūŗu.

Jūŗā čūska pieņem cilvēka izskata un arī aizvestā māsa pamazām apmierinās ar savu v īru un jauno dzīves vietu. Pēc gada viņai piedzimst viens dēls: Kad dēls jau ir paaudzis, tad čūskas sieva grib braukt pie saviem vecākiem ciemā, bet vīrs nav ar mieru. Sieva .tikmēr neatlaižas, kamēr vīrs tai atļauj braukt kopā ar dēlu. Viņš vēl to pamāca, lai atpakaļ nākot saucot jūrmalā: "Ja esi dzīvs, lai nāk piena vilnis, ja miris, lai nāk asinu vilnis!" Tad viņš nākšot viņa i pretī un aizvedīšot uz savu ūdens māj u.

Vecāki un citi viņu bērni ir ļoti priecīgi, ka pazudusī meita ir atkal atradusies. Viņi negrib tās laist nemaz projām. Brāļi prasa viņai, kā viņi dabūtu viņas vīru redzēt? Bet māsa negrib nekā stāstīt. Pēdīgi viņi dabūj no māsas dēlēna zināt, kas jāsaka, kad māte griezīšoties jūŗā atpakaļ. Viņi nu aiziet paslepeni uz jūrmalu un sauc: ,,Ja esi dzīvs, lai nāk pina vilnis, ja miris, lai nāk asinu vilnis!"

Tūlin arī parādās piena vilnis, kuŗā atrodas pati čūska. Brāļi nosit čūsku, pārnāk gluži mierīgi mājā un nesaka par to māsai ne vārda.

Izciemojusies māsa nu griežas ar savu dēlu atpakaļ uz jūŗu un sauc: ,,Ja esi dzīvs, lai nāk piena vilnis, ja miri>, lai nāk asinu vilnis."

Pēc šiem vārdiem paceļas ūdens malā asiņu vilnis, kuŗā ir redzama sasista čūska. Jaunā sieva nu saprot, ka viņas virs ir nosists. No lielām bēdām viņa kopā ar savu dēlu paliek jūrmalā par ciņiem.