Bāreīte un mātes meita pirtī. B.

 

14. A. 480. Kāds nīcenieks uzrakstījis turienes izloksn. Etn. II. 1892. 47.

Vieni saimnieci bij duj meitas: pašas meita un kalpone. Saimniece raidīja kalponi pirtes kurt; viņa pirti kurinādama, ēda pupas.

dot viņi viena pupa izkrita un izauga līdz debesim. Kalpone sāka kāpt pa pupas zaris uz debesim; viņa uzkāpuse debesīs, satika vecu vīriņu. Vīriņš mīļi lūdzās: "Meitiņ, nosvied mani zemē!"

Kalpone te atbildēja: "Ne, vectēv, tu jau sasitīsies. es tevi nonesīšu."

Kalpone nonesa veco vīriņu zemē. Vīriņš atkal lūdza: "Mīļā meitiņ, noper mani ar nātras slotu un ar ledus gabaliņu noziepē!" Bet kalpone nedarīja vis tā, bet nopēra viņu ar mīksta bērza

slotu un ar ziepēm noziepēja. Vecītis sacīja: "Nomazgā mani ar aukstu ūdeni!"

Bet kalpone nomazgāja veco tēvu ar siltu ūdeni. Vecais tēvs vēl lūdzās: "Meitiņ, uzsvied mani atkal debesīs!"

Kalponīte nesvieda, bet uznesa ar nešanu viņu uz debesim. Kad viņa to bija uznesuse, vecītis sacīja: "Kad tu pāreij, tad skatīt kas tavā lādē būs."

Kalpone, mājās pargaise, tūlīt skatījās lādē. Ak, kā viņa izbrīnījās, kad attaisīja lādes vāku un ieraudzīja to pilnu ar zelta un sudraba drānām! Kalpone, prieka pārjemta, ieskrēja iekšā un izteica saimnieci savu laimi.

Saimniece nu sūtīja arī savu meitu pirtes kurt. Saimnieces meita, kurinādama pirti, arī ēda pupas un nokritināja tīšu vienu pupu pie zemes. No tās pupas ari izauga viena pupa līdz pat debesim. Uzkāpuse debesīs, viņa satika vecu vīriņu, kas lūdza: "Meitiņ mīļā, nosvied mani no debesim!"

Saimnieces meita nosvieda vīriņu. Vīriņš atkal lūdza: "Mīļā meitiņ, noper mani ar nātru slotu, ar ledus gabaliņu noziepē un ar aukstu ūdeni nomazgā!"

Saimnieces meita nopēra veco vīriņu ar nātru slotu, noziepēja ar ledus gabalu un ar aukstu ūdeni nomazgāja. Vecītis lūdza vēl: "Mīļā meitiņ, uzsvied mani atkal debesīs!"

Saimnieces meita uzsvieda veco vīriņu debesīs. Vecais vīriņš nu sacīja: "Kad tu pārej mājā; tad skati, kas tavā lādē!" Saimnieces meita pārskrēja teciņus vien mājā, un skrēja tūlīt

pie lādes. Vāku pacēluse, viņa ieraudzīja lielu pulku čūsku, kas viņai aptinās apkārt un to nokoda.

Piezīme. Kalpone un saimnieces meita te un laikam būs ielikta bārenītes un mātes meitas vietā. P. Š.