Kaķis palīdz puisim.

5. A. 545. B. J. Simenovs Dolē. LP. V, 87 (24, 4).

Reiz bijis puisis tik slinks, ka cita nekā nedarījis: tikai ēdis un gulējis pie krāsns. Beidzot citi brāļi iesaukuši to par Krāsns ķēniņu un nedevuši vairs ēst. Bet nu Krāsns ķēniņš sameties ar runci draugos un pārticis no tā, ko runcis samedījis.
Reiz Krāsns ķēniņš izgājis ar sava runci pastaigāties un uz lauka saticies ar Pērkoņa ķēniņu. Nu tūliņ abi ķēniņi runādami gājuši blakus; bet runcis posis labu gabalu pa priekšu un ieraudzījis lielu govju pulku ganāmies - varbūt visu 1000 - tik daudz. Runcis prasījis ganiem, kā gani šie esot.
"Esam velna gani!"
Vai dzirdat? Tā nesakait: velna gani! Tur nāk Pērkoņa ķēniņš, tas jūs saspers; bet sakait: Krāsns ķēniņa gani.
Pienāk Pērkoņa ķēniņš ar Krāsns ķēniņu, Pērkoņa ķēniņš prasa: "Kā gani esat?"
,.Krāsns ķēniņa!" gani atbild.
Abi ķēniņi paiet gaŗām un nedara nekā ganāmam pulkam. Bet kamēr šie tur izrunājas, runcis jau saticis atkal lielu avju pulku un prasījis: "Kā gani esat?"
"Esam velna gani!"
"Tā nesakait: velna gani! Tur nāk Pērkoņa ķēniņš, tas jūs saspers; sakait labāk: esat Krāsns ķēniņa gani, tad paliksit dzīvi."
Pienāk Pērkoņa ķēniņš ar Krāsns ķēniņu, Pērkoņa ķēniņš prasa: "Kā gani esat?"
"Krāsns ķēniņa!" gani atbild.
Abi ķēniņi paiet gaŗām un nedara nekā ganāmam pulkam. Bet runcis saticis lielu cūku baru un prasījis: "Kā gani esat?"
"Velna gani!"
"Tā jūs nesakait: velna gani! Tur nāk Pērkoņa ķēniņš, tas jūs saspers; sakait: Krāsns ķēniņa gani, tad paliksit dzīvi." Pienāk Pērkoņa ķēniņš ar Krāsns ķēniņu, Pērkoņa ķēniņš prasa: "Kā gani esat?"
"Krāsns ķēniņa!" gani atbild.
Abi ķēniņi paiet gaŗām un nedara nekā cūku baram. Bet runcis tamēr jau aiztapis pie lielas pils un prasījis: "Kam šī pils pieder?"
"Tā ir Velna pils!" atteikuši.
"Ai, tad sargaities! Tur nāk Pērkoņa ķēniņš, tas šo pili saspārdīs un jūs visus nospers."
"Vai! kaķīti, runcīti, ko tad lai darām? Vai nevari mūs kā paglābt?"
"Kālab ne? Bēdziet tur salmu kaudzē paslēpties!"
Velni sabēguši salmu kaudzē; bet Pērkoņa ķēniņš kā nācis, tā nospēris visus velnus. Paši tad iegājuši Velna pilī un palikuši par valdniekiem.