Pateicīgie kustoņi.

6. A. 554. Skolniece M. Ignāte Nīcā. K. Lielozola kr.

Vienam tēvam bijuši divi dēli: Miķelītis un Andriķis. Pie viena ķēniņa dzievājuši velni, un pašam ķēniņam bijusi skaista meita. Ķēniņš izsludinājis, kas viņa meitu varēšot izšķirt no velniem, tas varēšot viņu apprecēt. Abi tēva dēli arī gājuši precībās. Tēvs Andriķim nopircis tirgū varenu zirgu un Andriķis jau aizjāj, bet Miķelīti tēvs negrib labprāt laist. Miķelītis tomēr pajem savu maizi un krātiņā bites un aiziet vienkārši gar mežmalu.
Andriķis piejāj pie vienām durvim, iznāk veca vecenīte un saka, kā tik vieglas tās lietas nemaz neesot. Andriķis atteicis: "Kas ko nevarēt!"
Vecenīte izbeŗ linsēklas, lai Andriķis salasa. Lasījis gan, bet drīz apnicis un klauvējis pie durvim vecenei, ka jau salasījis. Vecene iznākusi, iesviež dīķī riņķi, lai nu šis izvelkot. Andriķis tik samaisījis ar sklandu ūdeni, nekā neizvācis. Nu vecene dod, lai šis minot, kuŗa esot īstā meita. Tur bijuši divi velni un viena meita. Andriķis parādījis uz velnu. Uzminētā meita nu pārvērtusies par velnu, kas sācis dzīties Andriķim pakaļ.
Miķelītis arī nonācis pie vecenītes, kas to pabaidījusi. Bet šis sacīja: tā būšot, kā būšot.
Vecenīte izbērusi linsēklu bļodiņu. Miķelītis salasījis tikai tos lielumus, bet tad ieraudzījis skudru pūli un aicinājis skudres palīgā. Skudres salasījušas visas sēklas. Ienākusi vecenīte un redzējusi, ka sēklas salasītas, un bijusi priecīga. Tad vecenīte iesvēdusi riņķi dīķī. Miķelītis ieraudzījis pīles peldot un saucis tās palīgā. Viņš sametis pīlēm maizes kumosus dīķī. Pīles sniegušās pēc maizes un viena pīle uzmaukusies sev riņķi. Miķelītis pasaucis pīli malā un noņēmis tai riņķi. iznākusi vecenīte un redz, ka riņķis arī ir rokā. Nu viņa laižot meitas minēt. Miķelītis palaiž savas bites, jo velnam bites nekožot. Ķēniņa meitai citas bites iekodušas un tā sākusi kustēties. Tā nu šis uzminējis īsto meitu. Pēc neilga laika Miķelītis apprecējis ķēniņa meitu un palicis pats par ķēniņu, bet Andriķi velns iedzinis tumšā kambarī, kur tas vēl šodien maisoties.