Pateicīgie kustoņi.

16. A. 554. Skolniece M. Spuntele no L. Dānenieces Nīcā. K. Lielozola kr.

Vienam tēvam bija divi dēli: viens gudrs, otrs muļķis. Kādu dienu tēvs teicis dēliem, ka viņš šos vairs nevarot klāt turēt, lai ejot abi paši maizi pelnīt. Kad nu dēli jau taisījās ceļā, tad tēvs tikai gudrajam iedeva ceļa kuli, lai tas tad gādātu arī par muļķīti.
Abi dēli nu izgāja kopā un kad jau bija labu laiku gājuši, tad muļķis prasīja gudrajam, lai dodot šim ēst. Vecākais brālis atbild: "Maize man vien dota, ēd tu skudres!"
Jaunākais brālis aiziet pie skudŗu pūļa un grib jau to postīt, bet skudres lūdzas: "Neposti vis mūsu, gan mēs tev kādreiz palīdzēsim!"
Jaunākais brālis pārnāk neēdis pie vecākā un tā nu abi iet atkal tālāk. Pēc kāda laika muļķītis prasa atkal gudrajam, lai dodot šim maizi. Gudrais nedod vis maizi, bet tik pasaka: "Ēd tu bites!"
Jaunākais brālis arī aiziet pie bitēm un grib jau tās postīt, bet bites lūdzas: "Neposti
vis mūsu, gan mēs tev kādreiz palīdzēsim!"
Tā muļķītis pārnāk atkal neēdis pie gudrā brāļa un iet ar to kopā tālāk. Tā iedami, viņi nonāk pie vienas lielas, skaistas pils, ieiet tur iekšā un prasa darbu. Bagātais pilskungs pieņem arī abus brāļus par strādniekiem. Gudrais brālis iestāsta pilskungam, ka šā brālis varot vienā pašā naktī uzcelt divdesmit stāvu namu. Pilskungs tūliņ izmeklē vietu, kur jāceļ jaunā pils, un pavēl jaunajam, lai stājas pie darba. Šis gan grib liegties un runāt pretī, bet kungs nemaz neklausās.
Muļķītis apsēžas uz akmeni un sāk raudāt. Nu saskrien liela pulka skudŗu un bišu, sāk strādāt un rītā līdz gaismai pils jau gatava. Pilskungs ir par to ļoti priecīgs un nevar vien jaunāko brāli noslavēt. Vecākajam brālim tas nemaz nepatīk un viņš atkal iestāsta kungam, ka šā brālis varot vienā pašā naktī izkult tūkstoš pūru labības. Pilskungs arī tūlin pavēl jaunākajam brālim visu to izpildīt.
Muļķītis atkal sēž un raud. Saskrien skudres un bites, nes graudiņu pēc graudiņa un rītā tūkstots pūru jau izkults. Pilskungs nu pieņem jaunāko brāli par savu dēlu, bet gudriniekam jāpaliek par strādnieku.