Pateicīgie kustoņi.

27. A. 554. K. Žiema Mežotnē. L. P. VI, 651 (123, 8).

Bijuši trīs brāļi: divi gudri, viens muļķis. Visi trīs gājuši pasaulē laimi meklēt. Brāļiem pa ceļu ejot, muļķītis saucis no pakaļas: "Kur jūs skrejat, še nesiet manu maizes kuli, es nevaru panest!"
Šie paņēmuši kuli - nācis ēdams laiks, šie ēduši, bet muļķim nedevuši, lai ēdot tās skruzdas (skudras). Otrreiz: lai ēdot bites. Trešreiz: lai ēdot stārku. (Bet muļķītis neēdis vis to kustoņu. Tālāku ejot, brāļi nonākuši pie vienas muižas). Muižā tie divi salīguši par ozolu cirtējiem, muļķītis par ganu. Šie cirtuši, cirtuši, muļķītis drusku atstājis lopus, aizgājis pie brāļiem un svaidījis viņus ar veģiem. Brāļi lūguši: "Dod mums arī veģus ēst!"
Šis atteicis: "Apēdiet to ozolu, tad būsit paēduši!"
Par to brāļi apmelojuši muļķi pie kunga, ka esot lielījies šonakt visu riju izkult viens pats (skruzdas palīdzējušas). Otrā dienā atkal svaidījis brāļus ar krinģeļiem un atteicis, kad krinģeļus prasījuši: "Apēdiet to zemes gabalu, tad būsit paēduši!"
Par to sadusmojušies un apmelojuši. ka šis lielījies vasku pili uzcelt vienā naktī (bites padarījušas).
Trešā dienā svaidījis brāļus un teicis : "Apēdiet to akmeni, tad būsist paēduši!"
Apmelojuši, ka lielījies tādu bērnu kunga meitai atrast, kam saule krūtīs, mēness mugurā, zvaigzne uz galvas. Naktī atnesis stārks bērnu un klauvējis pie muļķīša loga. Rītā kungs ienāk muļķīša istabā - visas malas gaišas no saules bērna. Nu atdevis muļķītim savu meitu par sievu, bet gudrajiem pašiem nu licis tādu metienu izkult pa nakti. Tie nevarējuši, tad licis tiem galvas nocirst.
Piezīme. Garlenē Orlovskis uzrakstījis pasaku, kur teikts ka tēvs gudriem devis veselu kukuli maizes ceļā līdz, muļķītim tikai puskukuli. Tie liek ēst viņam kraukli bišu stropu skudru pūzni. Muižā viņi apmelo ka muļķītis solījies rudzu gubu izkult (skudras palīdz), glāžu kalnu uztaisīt un galā vasku baznīcu (bites), ka no elles dzīvu gaili pārnest. Krauklis aiznes uz elli - tur redz pie ķēdēm piesietu gaili - viņš pārsit ar āmuru ķēdes un pārnes gaili. Velni šinī variantā pakaļ neskrien. L. P.