Dievs un velns.

3. A. 735. Č a k s t i ņ u J ē k a b s n o N a i r u J ā ņ a Š ķ ē p i n i e š o s. Jkr. II, 1893, 142, 4. I.P, VII, I, I 48, 1, 6.

Dzīvoja citu reizi divi kaimiņi no kuŗiem viens bija dikti bagāts, bet otrs pavisam nabags. Reiz Dieviņš nabaga izskatā iegājis pie bagātā saimnieka dāvanas lūgties.

"Man nav nekā priekš tevis," saimnieks lepni atteica un izdzina nabagu pa durvim.

Pie nabaga aizgājis, viņš lūdza tāpat, bet ne par velti. Saimniece tam deva, cik spēdama, no savas nabadzības. No tā laika šiem manta par vari augusi, kamēr bagātais saimnieks pavisam izputējis.