Bargais kungs par zirgu parvērsts.

17. A. 761. M.E.Bērziņš Umurgā. LP. VII, I, 108, 19.

Viens vīrs kam sieva sen jau mirusi, iet pa ceļu. Tam brauc garām kāds lielskungs ar četriem melniem zirgiem un ieņem vīru karietē. Ārā kāpjot, vīrs pateicas lielkungam par pavedumu. Tas atbild: "Pateicība pieder maniem zirdziņiem!"

Vīrs iet pateikties zirgiem; bet labi ieskatījies, ierauga: arī viņa mirusī sieva aizjūgta karietes priekšā. Nu vīrs nopratis, ka šis lielskungs ir pats velns, un bailēs devies projām. Vīrs bieži teicis :

"Mana sieva, dzīva būdama, mani jādelēja, tagad viņas dvēseli pats velns jādelē ".