Dažādi atsvabinašanās veidi.

9. A. 813. H. Skujiņa, Andrs Ziemalis, no 63. g. vecā J. Turķa Bilskas pag.

Reiz bīš vienc laisks puisis, kas uz krāsaugšas vie gulēš. Šis nu reiz nodomāš precēties un augsti precēties, bet nevarēš nekā pie tā tikt: Šis sācis staigāt un meklēties un uzgāš, kā saka, paša vella pili. Šis puisis nu ar vellu aprunājies vai šis nevarot kā izpalīdzēt? Jā, vellc bīš ar mieru, bet tikai tā, ka šis vellam apsolot savu dvēseli. Kā ta, puisis bīš ar mieru un parakstīš vella kuntraku. Ka nu šis bīš apsolīš, ka viņč ir gatavs, ta(d) vellc ar šim devis visu vaidzīgo, devis skaistas drēbes, pāru zirgu un kalašu, daudz naudas un apsolīš arī pili.

Nu puisis braucis precībās un uzgāš vienu ķēnīna meitu, kas bīš ar mieru pie šā iet. Bet nu vinč bīs nesaprašanā, kur nu vedīs jauno sievu, jo vellc vē nebīš pils ierādīš. Nu šis aka aizbraucis pie vella un sacīš, ka lei šis sagatavo pili kārtībā ar visim ēdienim, dzērienim un ar visu, kas vajadzīgs, un lei vellc izlaižot visus zirgus un vēršus ganībā. Pie pašas pils bīsi siena kaudze, tur nu šis licis, lei visi velli lien iekšā, un sacīš ka rīt braukšot pie šā Pērkontēvs pārlūkot un ka šie nedrīkstot pa kājām vazāties. Rītā nu puisis ar jauno sievu braucis uz vella pilli. Ka nu tie kāzinieki braukuši uz vella pili, ta redzēši pulka vēršu un zirgu ganāmies.

Ta nu šie kāznieki tūlī prasīši ganim, kam šie lopi esot. Gani atbildējuši, ka tie esot šā un rādīši uz puisi. Kā nu kāznieki bīši piebraukuši pie siena kaudzes, ta puisis licis visiem apturēt un sadevis visim zelta un sidraba lodes. Puisis sacīš, lei šaunot siena kaudzē, jo tā tāda nesmuka te pašā pils priekšā esot. Visi sākuši šaut un sašāvuši siena kaudzi un visi velli bīši pagalam. Tā puisis ticis no vellim vaļā un dzīvāš pilī laimīgi.

P i e z ī m e. Šis variants ir līdzīgs pasakai "Kaķis palīdz puisiml (7. daļa,145-175.l.p.).P.Š.