Nolemtā līgava.

11. A. 930. B. Skolotājs J. Kalniņš Garkalnē. Brīvzemnieka kr. LP, VII, 31, 2, 4b.

Vienreiz viena kundze pavadījuse vecu gadu, gaidījuse jaunu. Kad bijis pašu reizi pusnakts, tad uzsaukuse kalponei, lai iet un skatās krāsnī. Kalpone iet, bet satrūkusies iekliedzas. Kundze prasa: kāpēc tā esot klieguse? Meita dusmodamās atbild: kāpēc tā esot viņu pievīlusi, jo krāsnī esot ielīdis pats kungs tīri pliks: Kundze ar to pašu nomiruse un kungs kalponi apprecējis.