Brinišķīgais zvērs.

 

7. A. 1091. K ā r l i s S k u j i ņ a S m i l t e n ē.

Velns kapsētā stādījis tabaku. Gaŗām gājis zemnieks. Velns prasījis zemniekam, vai viņš zinot, ko tas stādot? Zemnieks nezinājis. Velns nu viņam uzdevis, pēc trīs dienām tam to pateikt, citādi viņam jāmirst un jāpaliek par velna kalpu.

Zemnieks aizgājis mājā un stāstījis sievai savas bēdas. Sieva aizgājusi uz kapsētu, noģērbusies plika, atraisījusi matus un sākusi rāpot pa velna tabaku. Pienācis velns un brīnījies: "Kas tas par zvēru? Bez galvas ar lielu kuplu asti. Tiš, tiš, ārā no manas tabakas!" Velns dzinis sievu projām.

Sieva aizgājusi mājā un izstāstījusi vīram, ka velns kapsētā tabaku iestādījis. Trešā dienā vīrs to pateicis velnam un tā palicis sveiks un vesels.