Skroderis iet ar velnu šūties.

 

l. A. 1096. S k o l n i e c e A. M e d n e B a u s k ā.

Skroderis ar velnu gājuši šūties. Skroderis ievēris kārtīgu pavedienu un šuvis tik. Velns, gribēdams ātrāk sašūt, ievēris gaŗu, gaŗu pavēdienu un kamēr to izvilcis, bijis viņam jākāpj uz jumta. Tā skroderis uzvarējis velnu.