Kumeļa perēšana.

 

3. A. 1311. B. H. S k u j i ņ a, A n d r s Z i e m e l i s, A u m e i s t e ŗ u p a g.

Vienc kungs aizbraucis uz Rīgu pēc pūķa, kas varētu zirgu izperināt. Kungam iedevuši olu. Ola kungam bijusi jātur padusē un pašam jāsēd uz poda. Kungs turējis olu padusē ilgi, ilgi, bet zirgu kā nevarējis, tā nevarējis izperināt. Beidzot kungs noskaities un iemetis olu žagaros. Uzreiz no žagariem izskrējis zaķis. Kungs uzskatījis zaķi un kliedzis:

"Tpru! ptru, kožī, es jau tevi perēju! tpru, nebēdz!"

Bet zaķis vis neklausījies un mežā iekšā! .