Vīrs no paradīzes.

3. A. 1540. Kārlis Tarzieris Druvienā. LP, V, 345, 1419. Max Bohm, Lettische Schwanke, 25, 22.

Reiz bites izlaidušas bērnus un aizgājušas pa lauku projām. Zēns licies pakaļ. Bet kur nu gaisa putnus noķersi? Gadījies ezers - šīs ezeram pāri, zēns paliek ar platu muti. Bet karstumā taču vēl saņēmies: norāvis drēbes un peldējis bitēm pakaļ. Pašā tai brīdī vaŗavīksne ezera vidū dzērusi un zēns iepeldējis taisni tai vietā, kur viņa ūdeni uzsūkusi. Ūdeni sūcot, uzsūkusi arī zēnu augstu mākoņos.

Vareni jauki esot izbraucies, jo vaŗavīksnes ceļš esot bez gala jauks. Bet piepēži zēnam iešaujas prātā paskaitīties, kā lietus no vaŗavīksnes laukā tek. Nu izliecis kaklu un skatījies: esot sijājis kā pa sietu. Te - kā gadījies, kā ne - zēnam paslīdējusi kāja un tā neviļot iekritis tādā bezdibeņa caurumā. Nonācis lejup, ka nozibējis vien, un beidzot nokritis (atradies) zemes virsū. Bet tai vietā, kur zēns nokritis, patlaban kungs jājis gaŗām. Prasījis zēnam: "Kur tu biji? Redzēju tevi krītam." "Biju debesīs!"

Kā tiki debesīs?"

"Lūdzos, lūdzos, kamēr uzlaida arī tādu brītiņu paciemoties.

"Vai manu dēlu arī satiki?"

"Kā nu nesatikt? Es jau tur biju liels vīrs, apmēram kā jūs "

te muižā - tāds!"

"Nu cik liels tad mans dēls tur ir?"

"Ai, kauns gandrīz teikt, jūsu dēls tur pavisam nieka vīrs gana cūkas un pēdīgi noplīsis vazājas."

"Vai, dēls, vai nevari viņam uznest jaunus zvārkus un varbūt naudu kādu muciņu? Ko darīsi? Plēš mani tīri pliku: tā viņam te nevarēja piedot, tā tur."

"Labprāt, dodiet tikai šurpu; bet kājām nevarēšu līdz augšā ejamiem vārtiem nokļūt - tie aplam tālu, jums jādod labs zirgs un karīte. Šinī vietā tikai nonāk zemē, bet augšā kāpjamā vieta tur viņā pasaules malā."

Kungs iedevis zirgu, karīti. naudu, drēbes un vēl izvadījis zēnu; bet zēns pārbraucis pie tēva pasmiedamies.

Piezīme. Tā ir veca māņticība, ka vaŗavīksne sūcot no zemes ūdeni un dodot to par lietu atkal atpakaļ. Arī senie grieķi un romieši tā ticējuši. A. Lerchim Puškaitim ir piesūtīts tikai šis viens variants no šās popūlārās pasakas lai gan jau agrāki šāda pasaka ir iespiesta kā augšā redzams, gan J. Bankina grāmatā, «Šis un tas, gan arī "Dunduru pēcnākamos. P. Š.