Mājas - kungs.

28. Raudaviete Bērzaunē. Etn. I, 1891. LP, Vll, I, 358, 13.

Vienam saimniekam bijis velis mājā, ko vienmēr baŗojuši. Kad vien vārījuši kaut kādu ēdienu, tad papriekšu aiznesuši uz laidaru, kur bijis liels akmens un tur uz tā nolikuši, tad tikai bijis saimei brīv ēst.

Piezīme. «Veļi» jau ir stipri aizmirsts vārds un viens «velis» laikam nemaz nav dzirdēts. Teikas uzrakstītājs būs lasījis par veļu kultu un tādēļ teiku būs lūkojis paskaidrot. Tā arī kāds Lapiņš no Rūjienas (LP, VlI, I, 356, 6) ir Mājas kunga vietā uzrakstījis filistiešu Dagonu (Soģi, 16, 23) un K. Bika no Gauiienas (LP, VII, I, 356, 8) stāsta, ka Pērkons dusmojies, ka ļaudis upurējuši citiem dieviem. Tas liecina, ka ziņas nav uzņemamas bez kritikas. P. Š.