Mājas - kungs.

39. K. Bika Gaujienā.

Sikšņu pagasta Žākļu mājas tuvumā, tai vietā, kur Vizlas dzirnavu upe ietek Gaujā, atrodas milzu akmins, kas nes pie viņa atrodošās mājas nosaukumu. Šis akmins, ko vēl mazs būdams tiku redzējis, atrodas upes labā pusē tuvu pie paša ūdens. Viņš, ja nemaldos, ir kādas pusotras asis gaŗš, asi plats un gandrīz asi augsts. Upmalā atrodošais akmins esot tikai puse no bijušā akmina. Ļaudis stāsta, ka Dievs ļoti saskaities uz cilvēkiem, ka tie uz šā akmina ziedojuši zemes dievam, bet viņu pavisam aizmirsuši, tādēļ apņēmies šo akminu pavisam iznīcināt. Sacēlies briesmīgs negaiss un ar vienu pērkona spērienu akmins ticis uz divām daļām pāršķelts, pie kam otra puse aizsperta vairāk asis tālu prom. kur- to vēl tagad uz tīruma varot redzēt.

Piezīme. H. Skujiņa vēl pazīst tādus upuŗu akmeņus Smiltenes Lejas-Sūca mājā, Mežmuižas daļā, Gulbīša mežā, Bilskas Kalna-Ūsiņas zemē, Zeltipa mežā Palsmanes Sliepu mājā, Liepkalnu mājā un Lamstara mājas zemē. P. Š.