Mājas - kungs.

103. H. Skujiņa no 72 g. v. J. Baltiņa Bilskas pag.

Vijciemiešos vienc saimnieks turēš pats savu linu mārku par Dieva palīgu un ka vie nākušas kādas lielākas dienas, ta nesis un metis mārkā ziedus. Tam saimniekam gāš labi, viemē 1abi paaudzis un mantas bīš papillam. Bet saimnieka nāburgs visu noskatīš un tas akal to pašu mārku turēš par vella palīgu. Nāburgs krusta dienā iegāzis mārkā saimnieka ecēkšas. No tā laika saimnieks sācis putēt un tikmē putēš, kamē izputēš.