Slimības.

19. Paegļu Mārtiņš Lielvārdē. Zin. Kom. kr. LP, Vl, 149, 10, 5.

Reiz rijnieks, cepli (rijas krāsni) aizkūris, vārtus aiztaisījis - palicis tabakas maku pagalvī, noskaitījis tēva reizi, aizmetis krustu un laidies miegā. Te - kas ir - dzird: rijas vārti nočīkst un divi cilvēki - pēc strūgu polīšiem izskatījušies - ielien rijā un nu ilgi tur grozās. Pa brītiņam tas viens atlīdīs tuvāki pie gulētāja, izskatīsies un ies atkal atpakaļ. Bet otrs tam tūliņ vaicājis: «Nu, kas bija?»

«Kas tad nu bija?» šis atteicis, «kruķītis virsū, kruķītis apakšā - zāļu višķītis pagalvī.»

«Nu, tad nekā darīt - mums jāiet projām.» Un tā aizgājuši arī; bet rijniekam tas bijis par lielu laimi, jo abi ienācēji bijuši drudži.

Piezīme. Iesūtītājs ir vēl piezīmējis, ka tabaka, pēc vecu ļaužu domām esot teicama zāle, jo viņa augusi uz Kristus kapa. Biežāki gan daudzina, ka tabaka esot velna zāle. P. Š.