Slimības.

22. J. A. Jansons Laukgaļos.

Agrākos laikos ļaudis daudzi slimojuši ar drudzi. Reiz, pavasarī, ļaudis ieraudzījuši vienu pelēku jātnieku pelēkā zirgā jājam uz lielā bezdibeņa purva pusi. Gan saukuši: "Ej, tur tu nejāj, nogrimsi!" Bet jājējs nemaz neklausījies, jājis tik projām. Tā arī iejājis purvā un nozudis no laužu acim. Tas bijis drudzis, kas tur nojājis. Nu visi slimnieki atspirguši.