Pūķa iegūšana un darbība.

15. R. Auniņš Cesvainē. Drachen-Mythus, 10, 7. LP, VI, 67, 11.

Cesvainiešos esot bijis viens vīrs, ko par Sirmo sauca. Tam esot bijis naudas pūķis. Šis viņam vienumēr vilcis klāt naudu. Pūķis bijis tāds savāds, tik liels kā pīle. Kur naudu mijuši, tur tas Sirmais ņēmis līdz savu pūķi.