Pūķa iegūšana un darbība.

48. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

Saimnieks Rīgā nopircis divus pūķus: vienu naudas, otru labības. Abi pūķi bijuši mazā kastītē. Rīgas kungs saimniekam Piekodinājis, lai kastīti uz ceļa netaisa vaļā. Bet saimnieks tomēr uz ceļa attaisījis kastīti un paskatījies. Kastītē bijis vecs zirga pinekls un sakaltusi vardes kāja. Saimnieks noskaities un nometis pineklu un vardes kāju ceļmalā.

Kad saimnieks atkal uz Rīgu braucis, tad tai vietā, kur viņš pineklu un vardes kāju nometis, bijusi liela kaudze labības un tai līdzās ?iela kaudze naudas.

Piezīme. Kārlis Mačulāns no Ilūkstes apriņķa uzrakstījis tīšām sagrozītu teiku (LP, VIl, I, 831, 2) par vienu «rijas dievu Jupi» un otru «rijas dievu Švambi.» P. Š.