Pūķis apvainots.

14. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

Vienai saimniecei vecos laikos bijis naudas pūķis. Viņa to glabājusi un ēdinājusi uz staļļa augšas. Reiz saimniece pūķim aiznesusi karotē medu, samaisītu ar bīdeļu miltiem, un nolikusi to uz staļļa augšas. Ganu puika noskatījies. Viņš uzkāpis uz staļļa. augšas un izēdis medu.

Drīz vien puika dabūjis nelabu vainu, tam griezusies mute. Neviens dakteris nevarējis palīdzēt. Tā arī gans palicis ar greizu muti.