Pūķis nosists.

4. Andrejs Lindē. Zin. Kom. kr. LP, VlI, I, 834, 9.

Viena saimniece istabas augšā barojusi divi pūķus, tiem vienmēr biezo putru vārīdama. Reiz puisis uzkāpis tur un izēdis biezo putru. Atskrējuši pūķi, neatraduši putru un runājušies mājas nodedzināt: Bet viens pūķis bēdājies: kur būšot paslēpties? Otrs atteicis: pie rijas esot 2 vecas ratu rumbas, tamās būšot ielīst. Kad mājas degušas un pūķi rumbās bijuši paslēpušies, tad šis pats puisis aiztapojis abas rumbas un iesviedis ugunī. Bet rumbām degot tā rībējis, it kā lielgabaliem šautu.