Pūķis nosists.

20. Kārlis Mačulāns no vecmātes Māŗas Okmanienes Kamarišku pag., Mežsargu mājās, Ilūkstes apg. LP, VIl, I, 728, 5.

Pie niknas saimnieces kalpo bārene. Katru nakti bārenei jāiet uz piedarbu malt, bet nekad nevarējusi aiznesto mazumiņu samalt: trauks allaž pills. Te viņai šaujas prātā: vai tikai neesot vainīgs tas gailis, kas vienmēr tup uz dzirnavām? un nosit to gaili. Kā nosit, tūliņ samaļ maļamo. Otrā rītā apies saimniece nosisto gaili, atskrien uz istabu un sisdama, lādēdama padzen savu kalponi. No tā laika pietrūcis saimniecei mantas nesēja pūķa.