Pūķis nosists.

41. Plūdonis Liel-Iecavniekos. Jkr. V. LP, VII, 1, 730, 11.

Vienās mājās bija divas meitas. Saimniece arvien tām likusi miltus malt. Reiz tās atkal mala miltus. Kad tevi jupis! miltu nekur valdīt: pilnas dzirnas ar kaudzi. Sāk skatīties uz visām pusēm, lūk, un ierauga, ka krupis tup uz plāci. Viņas to nosita. Tagad samala miltus itin drīzi. Aiz priekiem meitas sākušas dziedāt:

«Rudzu vilķis, maizes roķis

Augšupēdu padzirnē!»

Saimniece nākusi skatīties kādēļ meitas dzied? Ieraudzījusi savu pūķi, sasitusi rokas un kliegusi: «Ak, tās meitas, manu dieviņu nositušas - nu man jāiet postā!»