Pūķa saimnieka nāve.

2. Stud. J. Ķauliņš Sausnējā. Drachen-Mythus, 46, 71. LP, VI, 85, 70.

Reiz nomiris tāds palsmaniešu saimnieks, kam pūķis esot bijis. Un kad nomiris, tad viņa zārks bijis tik smagais, ka Lielām mokām gandrīz 4 zirgi nepavilkuši. Nu atvēruši zārku (skatīties) : bet atraduši to tukšu: pūķis viņa miesas bija parāvis.