Velnu dzīves vietas.

17. Kārlis Skujiņa Smiltenē.

Mālpils vecā pilī dzīvojuši daudz velnu, kas naktīs visādi ālējušies un nelaiduši nevienam gulēt. Lielskungs pavēlējis celt uz kalna, netālu no Dranatu mājas, torni ar maziem lodziņiem. Kad tornis bijis gatavs, tad lielskungs licis kučēram aiziūgt karietē sešus zirgus un priekš pulksten 12 piebraukt pie pils.

Kučērs arī piebraucis pulksten 12. pie pils. Lielskungs aizliedzis kučēram skatīties atpakaļ. Karietē sasēdušies daudz kungu. Lielskungs pavēlējis braukt uz jauncelto torni un tur apstāt.

Zirgi kŗākdami vilkuši karieti. Pie torņa kungi izkāpuši Katru nakti tornī spīdējusi uguns.

Tagad uz kalna esot vairs tik torņa drupas.

P i e z ī m e. R, Bērziņa no Mālpils raksta, ka Mālpilī, ja braucot pusnaktī gar Velna torni, tad zirgs ļoti smagi velkot. Liekoties, ka vezumā akmeņi būtu sabērti, bet tad sēžoties velni vezumā, un kad tiekot kalnā, ejot atkal labi. P.Š.