Velnu dzīves vietas.

22. N. Ašmane Nītaures pag. J. A. Jansona kr.

Agrāk velns dzīvoja mežā. Viņam bija daudz radinieku.

Reiz pie velna atbrauca ciemoties no Vāczemes viņa māsas dēls, viens kungs. Kungam tā iepatikusies velna muiža, ka viņš lūdzis, lai velns atdod savu muižu viņam. Vecais velns arī ar mieru, tikai lai viņam dod mūžīgo naudas bagātību. Kungs ar mieru. Tā nu vecais velns aiziet ar visu mūžīgo naudas bagātību uz purvu. No tā arī vēl šo baltu dienu saka, ka velnam piederot mūžīgais naudas pūrs.