Velni nogalina cilvēkus.

18. Dandenis. LP, V, 133, 46, 10.

Gatartu Ariešu ciemā reiz iebraukuši naktī sveši ļaudis ar pulksteņiem, apgriezušies riņķī un atkal aizbraukuši. Rītā, sāk apskatīties: vienas sieviņas, Klibās Kroples, trūkst. Are, kur tad gadīsies? Velni aizveduši. Gan dzinuši rasā pēdas, bet nekā darīt: pēdas nozudušas dīķī. Citā reizē atkal tai pašā mājā liels garš lietuvēns (balts) klupis vīram virsū, kuŗš kūts augšā gulējis. Vīrs gribējis lietuvēnu pa lūku nogāzt; bet baltais zibiņa ātrumā ieķēries bendelē un tā sakarājies, kamēr kūlēji cēlušies pie darba - tad pazudis.