Ēni jeb māži.

Līdz ar velniem un veļiem dažādu tautu māņos un mītos tiek daudzināti arī ēni, kas lūko cilvēkus baidīt un mocīt. Sarunas valodā mēs saucam ēnus arī par māžiem, mošķiem, ērmiem un ķēmiem, bet rakstu valodā ir mums ieviesies no vācu valodas aizņemtais vārds «spoks» (vidus-lejas vācu spōk). Rakstnieki gan parasti pieskaita ēnus velniem jeb veļiem, bet zinātnē mums šie jēdzieni ir jāšķiŗ, lai arī gluži nepārkāpjamas robežas viņu starpā nav, jo visas pārdabīgās būtnes tiek domātas lielākā jeb mazākā mērā līdzīgas. Liela loma tautas ticībā jau no vissenākiem laikiem ir piederējusi veļu kultam, bet šis veļu kults nav palicis negrozīts un līdz ar kultūru ir stipri vien attīstījies. Tā p. p. pie ķīniešiem par pēdējiem div gadu tūkstošiem dvēseļu kults ir stipri vien paplašinājies, ko mēs labi varam novērot, salīdzinot tagadējo kultu ar Konfūcija laiku kultu. Līdzīgu parādību varam meklēt arī pie Eiropas tautām, bet šeit veļu kultam stājās ceļā kristīgā ticība. Ir zināms, ka sevišķi svētais Augustīns ir apkaŗojis senču dvēseļu dievināšanu. Arī austrumos budisms, sludinādams dvēseļu ceļošanu, ir devis veļu kultam pavisam citādu virzienu. Budismam atkal stāv tuvu seno irāniešu duālisms, kas savas saknes ir laidis arī latviešu teikās (sal. ievads 77: 79. l. p. un XIII s. teikas 116: 215. 1. p.). Kristīgā ticība visu ļaunumu piešķīra Velnam un viņa apakšniekiem, bet austrumu tradiciias meklē sakarus starp cilvēku un dzīvnieku dvēselēm. Šos apstākļus mēs nekādā ziņā nevaram aizmirst, ja mēs mūsu tagadējās tradīcijās gribam meklēt seno latviešu uzskatus no pagānisma laikiem. Ja veļi un ēni stāv it kā zem velnu valdības, tad tur mums gan būs jāmeklē kristīgās ticības ietekme. Ja turpreti ēni stipri līdzinās veļiem, tad tur sava loma piederēs arī paplašinātam veļu kultam. Tāpat kristīgo ticību, kā arī šo paplašināto veļu kultu mēs esam mantojuši no rietumu Eiropas. Kultūra, neizņemot arī tautas ticību, ir visas cilvēces kopu īpašums, kādēļ nav jādomā, ka senie latvieši būtu stāvējuši ārpus Eiropas kultūras, jeb ka visu savu kultūru viņi vieni paši būtu radījuši.