Ēni neredzami.

7. G. Vierhuff in Sitz: Ber. d. Rig. Alt. Ges. 1876; Fr. Bienemann Livl. Sagenbuch», 108, 139. LP, VII, I, 373, 9.

Pie Slavēkas mājas, Branta muižas tuvumā, Smiltenes draudzē, atrodas Kravantu kalns, zemu kalnu virknē, dumbrāja vidū.

Še sen gadus atpakaļ, gribējuši celt baznīcu. Bet ko pa dienu uzcēluši, to velns pa nakti nojaucis. Beidzot tur iesprauduši zelta krustu. Krusts sācis iet, kamēr apstājies vajadzīgā vietā. Še tad uzcēluši Smiltenes baznīcu un nu velns vairs nav ārdījis nost.

P i e z ī m e. To teiku arī es esmu dzirdējis, bet par velnu tur nav runa. P. Š.