Ēni trokšņo.

4. V. Akmentiņš Lubānas pag. Zvidzienas apkārtnē. A. Aizsila kr.

Divis meitis sagudruojušas jaunagods vokorā mozguot kraklus un pret cepli kaltēt. Kad biušūt sausi, tod briugons daīšūt un nūjemšūt.

Tiko jās bijušas uzkuorušas kraklus kaltēt, tai vusa zeme suokuse riukt un vusi kači skrējuši jām acīs. Tikai tod, kad bruoļi daskrējuši, kraklus sasvieduši gunie, tod viss apklusis.