Naudas racēji iztraucēti.

44. Ziemelis Trikātā, «Balss» , I889. g., nr. 24. LP, VII, I, 1116,5.

Vecos laikos bijis Trikātas pils palejā avots, kurā naudas šķirsts atradies. Kungs pavēlējis vagāram, lai ietot ar darbiniekiem šķirstu izvilkt. Kad viņi nonākuši pie avota, tad vagārs no kāda strādnieka paņēmis lāpstu, metis trīs reizes zemes un teicis: «Ja kāds ļaunums nāk, lai nāk ne pār mani, ne pār jums,bet pār to, kas grib šo naudu.» Pēc šiem vārdiem strādnieki sākuši vilkt šķirstu. Kad tas bijis jau gandrīz izvilkts, tad no muižas nākusi ziņa, ka kungam vēders plīstot un tāpēc naudas šķirstu lai laižot atpakaļ. Bet kungam vēders tomēr pārplīsis.

P i e z ī m e. Šī teika ir pārdrukāta « Brīvās Zemes» 1928. g. 9. nov. Šādu teiku ir vēl uzrakstījis H. Skujiņa no J. Baltiņa Bilskā un Pēteŗa Sūca Smiltenē. Vēl līdzīgu teiku H. Skujiņa ir atzīmējis gan par Aumeisteŗu pagastu, gan arī par Raunu. P. Š.