Naudu saņem tas, kam tā nolemta.

 

11. J. Hollanderis Madliņas dr. Zin. Kom. kr. LP, VI, 220, 30, 2.

Reiz vienai meitai rādījies sapnī, ka tai vietā, kur viņa guļot, esot aprakta nauda. Naudu rokot, uzrakšot gan papriekšu trīs riteņi čūsku, bet par to nekas: apakš čūskām viņa būs. Meita šo sapni izstāstījusi vienam vecim un neko tālāk nedomājusi. Bet vecis paslepšus raks ārā. Un ko tu domā? Patiesība! papriekšu uzracis trīs riteņi čūsku un dziļāk naudas krūzi. Vecis izņēmis naudu, bet krūzi pabāzis silājā zem priedes. Vēlāk viena sieviņa ogodama atradusi krūzi un paņēmusi, bet kas noticis? Atradējai uz reizi abas kājas palikušas stīvas, pakritusi un nomirusi.