Naudu saņem tas, kam tā nolemta.

32. Paegļu Mārtiņš Lielvārdē. Zin. Kom. kr. LP, VI, 227, 30, 18.

Uz Ķeguma pie Ģēģeŗu puriņa senāk bijušas Ģēģeŗu mājas. Pie šīm mājām bijusi aprakta nauda, ko tad tikai varējuši rokā dabūt, ja ziedojuši baltu kazu. Reiz Daugavā pret to vietu strūga apstājusies. Divi strūdzinieki izkāpuši malā: viens vedis baltu kazu. otrs skatījies grāmatā. Tiklīdz abi nonākuši tai vietā, kur nauda aprakta, te -- kur gadījies, kur ne - vilks pakampis kazu un projām. Strūdzinieki, drusku parakdami, atraduši naudu un tūliņ ar strūgu aizsteigušies.