Naudu saņem tas, kam tā nolemta.

43. Koknesē uzr. 1887. g. iekš «Fü hrer durch d. Dü nathal» , Fr. Bienemann «Livl. Sagenbuch». 168, 209. L.P, VII, 7, 3.

Kokneses pils drupu pagrabā ir liels šķirsts pilns spožas naudas. Bet šķirstam virsū tup nikns, melns suns par sargu; tikai tas vien mantai var klāt tikt, kas pazīst vajadzīgās velna gudrības: Reiz viens strādnieks, no Bilstiņu puses nākdams, gāja Pērses tiltam pāri. Te patlaban tek no vecās pils kalna pelīte pretim ar dukātu mutē. Viņš noskatās uz pelīti un ievēro, ka šī Bilstiņu puses nokraujā palien ar visu zelta gabalu akmeņa apakšā, bet drīzi bešā atkal attek atpakaļ un poš citam zelta gabalam pakaļ. Labi izskatījies, vīrs pavēla akmeni un atrada tur apakšā veselu kaudzi zelta gabalu. Nu sabēra spožos dukātus tukšā auzu kulītē un prieka pilns projām uz mājām.

P i e z ī m e. Līdzigas teikas ir arī grupā par veļiem, kur vienā nodalā ir runa, ka dvēsele parādās mazu dzīvnieku veidā. P. Š.