Raganas maitā lopus.

22. Stud. M. Irbe no 69 g. v. M. Ķises Tūjas pag.

Vienai saimniecei bijis nelāgs piens: nesis no kūts vienās stēgās. Nav varējuši ēst. Saimnieks noklausījies un sacījis, lai dodot viņam to piena toveri. Pajēmis to toveri un uzbāzis uz dārza vārtu staba. Tad pajēmis plinti un šāvis, tā ka viņš izšķīst. Otrā dienā nāburgs klāt: kādēļ šis šāvis, māte esot beigta, lai ietot bērēs. Saimnieks atteicis: « Tev vēl ies bērēs - es diezgan tavas mātes mēslus ēdis.»

P i e z ī m e. A. Bīlenšteinam no Skultes piesūtīta teika, kur saimnieks raganas sapītās zirga krēpes ielicis plintē un izšāvis. Ragana tūliņ momirusi (LP, VI, 8, 14). P. Š.