Cēsu apriņķis.

11. Jumurda. «B r ī v ā Z e m e», 1928, 9. n o v.

Jumurdas pagasta atrodas liels akmens, kas izskatas pec milza bez galvas. Šo akmeni; iesaukuši par bada akmeni. Akmens senlaikos, kad akmeni vel spejuši runat, esot aplam lielijies visas majas apgazt un visus laudis apest. Šadus draudus dzirdedami, jumurdieši uzaicinajuši kadu milzi, kas ar lielu un asu zobenu akmenim nocirtis galvu. Ta galva vel šobrid redzama akmena tuvuma. No asinstecešanas akmeni palikusi bruna stripa. Ta jumurdieši izglabušies no briesmiga bada akmena.