Valmieras apriņķis.

1. Valmiera. Pontanus Rer. Dan. hist. (Amstel 1631). Bienemann, Livlä ndisches Sagenbuch, 148, 186.

Dāņu ķēniņam Valdemāram II. reiz bija nikna cīņa ar livoniešiem. Reiz vienā kaujā, kuras galu nevarēja paredzēt, viens priesteris, sirsnīgi Dievu lūgdams, turēja līdzīgi Mozum savas rokas uz augšu; te nokrita no debesim balts, ar sarkanu krustu greznots karogs. Šis brīnums iedvesa kareivjiem tādu drosmi, ka tie ātrā laikā izklīdināja lielāko ienaidnieka daļu, Dievu slavēdami par vareno karogu. Karogs nosaukts par Danebrogu. Dāņiem tas daudz grūtās kaujās arī vēlāk vēl palīdzējis. Šai brīnišķīgai uzvarai par piemiņu tad dibināja vienu pilsētu ar pili. nosaukdami to par Valdemāru (Valmieru).

P i e z ī m e. Līdzīgu teiku stāsta arī par Rēveli. P. Š.