Valkas apriņķis.

1. Alūksne,l. Krēsliņu Jānis. «Latviešu teikas» , I, 12. Pr. Bienemann «Livl Sagenbuch», 149, 187.

Kad kungi uzcēluši Alūksnes pili, tad par nakti viss ticis noplēsts, kas par dienu uzmūrēts. Tā nu nosprieduši, ka pili agrāk nedabūšot gatavu, kamēr nebūšot atraduši tiklu skaistu jaunavu, kas uzņemtos visu mūžu glabāt pils atslēgas.

Nu aicinājuši jaunavas uz drīrēm un prasījuši, kuŗa no tām uzņemtos visu mūžu glabāt pils atslēgas, bet neviena neuzņēmusies. Tur bijusi viena ļoti skaista bārenīte Marija vārdā, to nu sagrābuši un ar visām atslēgām iemūrējuši pils mūros. Septiņas dienas un septiņas naktis nelaimīgā meitene mūros kungstējusi un žēli vaimanājusi. Astotā dienā meitenes kungstēšana apklususi. Kungi nosaukuši pili pēc iemūrētās meitenes vārda par Marijas pili (Marienburg).

P i e z ī m e. Teika ir stipri saīsināta, jo oriģināls izliekas par daudz mākslots. Tādu pašu teiku ir man vēl piesūtījis E. Šneiders no Alūksnes. P Š.