Kungu dzīve.

13. Gaigaliņš Āderkašos. «Balss» 1894. g. 30. nr, LP, VII, II, 76, 9.

Āderkaši ir senu senais Ungern - Šternbergu īpašums, kuŗu sentēvs to līdz ar Madlienas draudzi dabūjis pūrā līdz, apprecēdams lībiešu kunga Kaupo meitu, Hedvigu. Tikai 1629. g. muižu mantojis viens Āderkasis, no kam muiža ir vārdu dabūjusi.