Kungu dzīve.

 

17. «B a l s s» 1887. g. n r. 53.

1872. g. l. aprīļa naktī briesmīgs ugunsgrēks nopostīja Dundagas pili.

Dundagas pili uzcēlis 1249. gadā ordeņmestrs Didriķis (Dietrich) von Grü ningens. Dundagas ziedu laiks bija Annas Zibillas von der Osten-Sacken laikā. Viņa bija pirmā laulībā ar landrātu Pidriķi von Bü lovu apprecēta. Otrreiz viņa apprecējās ar Otto Ernstu von Maideli, Piltenes štiftes prezidentu, kas mira 1670. g: bez bērniem. Viņa izlaboja daudz vecas bildes bruņinieku istabā un pieminekli draudzes baznīcā, kur viņa arī apglabāta. Viņa arī lika uzcelt bākas torņus pie Kolkas raga, par ko Rīgas pilsēta cienīja viņu tā, ka saņēma viņu Rīgā ar lielu godu, gavilēm un zvanot visiem zvaniem. Viņa arī ietaisīja pie Sīkragu ciemata ostu, kas tagad pienesta smiltim. Arī kuģus viņa lika izgatavot, kuŗos izsūtīja pa šo ostu zemes ražojumus. Stāsta pat, ka viņa apbruņojusi visus Dundagas vīriešus, sēdusies pati zirgā, pārģērbusies vīriešu drēbēs, un vadījusi šo savu kaŗa spēku pret Piltenes bīskapu, kas tuvojies ar saviem kareivjiem Dundagai, un padzinusi viņu pavisam no savām robežām.

Daudz vēsturisku atmiņu 1872. gada 1. aprīļa ugunsgrēks aprija. Uguns laikam cēlās aiz neuzmanības lopu kūtī. 200 1opu un 50 zirgu krita ugunij par upuri, kas pēdīgi aizņēma pilsbaznīcas šindeļiem apjumto torni. Šis, visas apkārtnes greznums, sabruka ar briesmīgu troksni. No turienes uguns pārgāja uz koka galleriju pils iekšsānos, ko agrāki pils dāmas izlietoja ikdienišķai pastaigāšanai. Tā kā dzēšamo rīku nebija, īpašnieks ar savu dzimtu dzīvoja Vācijā un apkalpotāju lielākā daļa nebija mājā, tad tikai maz kas tika glābts. Tikko paguva izglābt sudraba lietas, archīvu, dažas senču bildes un starp dažām citām lietām arī ievērojamo šūpuļa muduli. Kāda zemnieka sieva, kas nebīdamās nāves briesmu, bija iznesusi no zaļās jaunavas istabas šo šūpulīti, pasniedza to pārceļojušam īpašniekam, sacīdama: «Mīļais kungs, man laimējās izglābt Dundagas laimi.» Visa pils iekšiene izdega: bruņinieku istaba ar neatlīdzinamām senatnes piemiņas lietām, zaļās jaunavas istaba, skaistā pils baznīca - viss tas bija maz stundās pagalam. Tikai apkvēpušie 12 pēdas biezie mūri atlikās.