Bargie sodi.

5. Ieviņu Fricis Valdegalē. Jkr. IV, 55,48. LP, VII, II. 75, l.

Sasmakas muižas ganeklēs, starp Ārlavas dakteŗa māju un Sasmakas Kantiņu māju, atronas Kartavu kalns - tagad - priedēm apaudzis - no tālienes izskatās kā suseklis. Vecos laikos še meitas sodītas, kas savus bērnus nozūmējušas. Kad pēdējo notiesājumu izdarījuši - tā gadu 100 atpakaļ - tad meitas nocirstā galva trīs reizes uz augšu esot lēkusi. Vēl tikai priekš gadiem 50 šai apgabalā sodījuši meitas par ārlaulības bērniem šitā: bērna tēvs (kad sazināts) un bērna māte bijuši piespiesti zināmā svētdienā baznīcā ierasties, kur plāna vidū izvilkts tā sauktais kauna beņķis, uz kuŗa nu vainīgajiem bijis jāuzkāpj katrā galā vienam un pa visu baznīcas laiku basām kājām (vīrietim līdz ceļiem) jāstāv (sievietei atsegtām krūtim).