Kaŗi.

15. No Dzērves. Brīvzemnieka kr. LP, VII, II, 71, 11.

Vecie Cīravnieki stāsta par zviedru kaŗa laikiem, ka vienās mājās rijkuris, riju kurinādams, izdzirdējis vienu aulišķi pie rijas piejājam. no zirga nolecam, ar zobinu žvārkstinam. Rijkuris ātri paslēpies uz ārdiem. Jātnieks ienācis rijā, atjozis zobinu, atpogājis krūtis un sildījies pret rijas krāsns uguni. Bet no atpogātām krūtim rijkuris novērojis, ka jātnieks ir sieviete. Ne visai ilgi pasildījies, paķēris savu zobinu un atkal žigli aizjājis.