Kalni.

9. Krustu kalniņš. K. Ezeriņš Aizkrauklē. «Balss» 1879. g. LP, VII, II, 66, 3.

Kādas pāra verstis no Aizkraukles vecās pils uz augšu atrodas Daugavas krastā Aizkraukles muiža. Starp pili un muižu ir liels līdzenums. Šim līdzenumam vidū ir liels paaugstinājums: Krustu kalniņš. Še esot bijuši veci bruņinieku kapi un, tādēļ ka bruņinieki, kristīgi ļaudis būdami, likuši saviem kapiem krustus virsū, tad no tiem kalniņš dabūjis vārdu: Krustu kalniņš. Tagad muižas labības šķūnis tur uzcelts. Šo labības šķūni māņticīgi ļaudis ieskata par lielu biedēkļu mājokli. Tālāki uz augšu, verstis sešas no vecās pils, abi Daugavas krasti tā Vidzemes, kā Kurzemes malā, saiet līdz pašam ūdens līmenim. Šie krasti ir kokiem apauguši un mazi kājceliņi noved pie pašas Daugavas. Šos celiņus nosauc par Asins celiņiem. Še reiz kauja bijusi - tāda, ka pa minētiem celiņiem asinis strāvām plūdušas, no kam celiņi dabūjuši šo nosaukumu.