Kalni.

14. Naudas kalns (pie Vecpiebalgas). D z i n t a r i ņ š, «B a l s s» 1896. g. n r. 16.

Viņos senajos laikos Dievs strādājis uzcītīgi: līdis līdumus, aris, sējis un tomēr kā nevarējis, tā nevarējis pie naudas tikt. Velns turpretim pavadījis laiku vienā slinkumā. Caurām dienām gulējis un lai nebūtu pēc mitekļa tālu jāiet, tad gultu ievietojis ezerā, lai tūliņ pieceļoties turpat varētu nomazgāties. Tikai naktī izgājis zagt un laupīt; bet bijis jau piekrājis pilnu mucu naudas. Dievs nodomājis velnu piemānīt pie cita darba, lai pa to laiku varētu velna naudu aiznest. Jau agrāk velns bijis nodomājis pār Alauksta ezeru tiltu taisīt, bet tikai ar tādu nolīgumu, ka deviņi pār to var pāriet, bet desmitam Dievs to neļāvis. Tagad Dievs bijis mierā un velns apsolījies vienā naktī, pirms gailis dziedās, tiltu uztaisīt. Naudas mucu atstājis uz krasta, bet lai Dievs to nepamanītu, uzbēris vienu cepuri zemes un tad aizsteidzies pie darba. Dievs, redzēdams, ka viņa nodoms, velna naudu paņemt, neizdosies, apaudzējis tās zemes, kuras velns uzbēris uz naudas mucas, ar kokiem un zāli tā, kā to vietu vairs nekā nevarējis pazīt, un tad lai velns nevarētu tiltu uztaisīt, gājis gaili celt. Velns pa to laiku strādājis vienos sviedros. Pielasījis vienu klēpi akmeņu un iebēris ezerā. Tāpat arī otru. Ar trešo jau bijis ezera tuvumā, tad gailis dziedājis. Velnam, no bailēm lieliski skrienot, tupele no kājas nomukusi un viss klēpis akmeņu izbiris sausumā. Vairs par tiltu nedomādams, steidzies tik pēc naudas, tomēr lai gan trīs reizes apskrējis ap ezeru, vairs nevarējis atrast to vietu, kur pirmāk naudu nolicis.

Minētais naudas kalniņš atrodas Alauksta ziemeļos, Roznēnu A. gruntnieka robežās, tikai Dieviņa uzaudzētus ozoliņus, lazdas, bērzus un citus kociņus, tagadējais īpašnieks nocirtis un šo sukurgalvas veida kalniņu par aŗamu zemi pārvērtis.

Velna gulta atrodas turpat netālu kādus 200 soļus uz rīta pusi un 10 soļus iekš ūdens. Ir tur arī līdz 7 pēdas gaŗš un 4 pēdas plats gultas veida akmens. Tūliņ no tā dēvētās velna gultas, gandrīz līdz pusei Alaukstam stiepjas pašaura akmeņu līnija. Akmeņi atrodas lielā vairumā un par šo velna tiltu var tālu Alaukstā ieiet. Gandrīz kādu versti uz sausas zemes, Roznēnu un Ragažu robežās, atrodas milzum daudz akmeņu, kas velnam trešo klēpi nesot izbiruši. Ja uz šās akmeņu līnijas atrok 3 pēdas zemes, tad var redzēt akmeņus lielā vairumā vienu uz otra sabērtus. Par velna tupeli dēvētais akmens bijis 3-4 pēdas gaŗš un 2 pēdas plats, kurpes veidā. Tagad tas vairs neatrodas agrākajā vietā.