BUILD40() ß~4®Ī&)N(\USERS\ASPEKT\FRAZES\FRAZ-P4®’XÜ(pratsmbakƒn*.prg7C:\USERS\GINTS\CAFELITE\cafelite.arj ß~׊h&&\WINDOWSPEKT\FRAZES\FRAZ-P×ĮcÜ(..nieg.gifcƒn*.prg7C:\LAGRA\instrukc.zipģ,e:\tp\bin\tpx !.!Ä/latvian/greetings/paldies.gifŽ"-3http://ai1.mii.lu.lv/kultura/lkpm01.htmä-3file:///C|/WINDOWS/vv2.gif»-3file:///C|/www/fpserv/Content/pamatv/vs4.gifŗ-3file:///C|/www/fpserv/Content/pamatv/vg.gif…-3file:///C|/www/fpserv/Content/pamatv/k2.gif                                                                  C:\WWW\FPSERV\CONTENT\LGRAML-W>im rim rim \www\fpserv\content\lgraml-w test.htm DOS/4GW Professional Protected Mode Run-time Version 1.97           Copyright (c) Rational Systems, Inc. 1990-1994                 Base directory rim already exists                                                                C:\WWW\FPSERV\CONTENT\LGRAML-W>im rim rim \www\fpserv\content\lgraml-w test.htm DOS/4GW Professional Protected Mode Run-time Version 1.97           Copyright (c) Rational Systems, Inc. 1990-1994                 Processing test.htm                               >>> </A>                                    >>> <A HREF="../LGRAML-W/Iiidecl.htm">                     >>> </A>                                    >>> <A HREF="../LGRAML-W/Ivdecl.htm">                      >>> </A>                                                                            C:\WWW\FPSERV\CONTENT\LGRAML-W>                                                                 l;jis visus redzēt, kas
tai mājā miruši.
/H. Skujiņš, Aumeisteri./


8679. Garu dienās nomirušie
nākuši uz to māju, kur viņi agrāki
dzīvājuši un nomiruši. Tais dienās
saimnieks izkurinājis riju, uz
krāsns salicis ēdamo un dzeramo.
Nu gari nākuši, ēduši un sildīju-
šies uz rijas krāsns.
/H. Skujiņš, Aumeisteri./


8680. Gari nākuši istabā ar, un
mājnieki jau zinājuši, pa kuru lo-
gu viņi nāks. Ja nu gribējuši, lai
gari nenāk, tad salikuši izkaptis
krustām. Kad tad no rīta skatīju-
šies, tad izkaptis bijušas ar asinīm.
/H. Skujiņš, Aumeisteri./


8681. Kas Lielā piektā dzimis,
redz garus (mironus) spokojamies,
kurpretim citi to nevar redzēt.
Tāds cilvēks stāstījis, ka mirējam
mirstot, mironi tam sanākuši ista-
bā pakaļ. Kad nomirošo uz kapsē-
tu veduši, mironi sakāpuši līķa zir-
gā, cits pie ausīm, cits pie krēpēm,
cits pie astes, uz muguras, zārka.
Viss čumējis vien. Citi šim cilvē-
kam vaicājuši, kāpēc viņš uz kap-
sētu neejot? Tas atbildējis: "Ka-
mēr es vēl eju iekšā, jūs jau nākat
ārā. Jūs visiem brienat pāri, bet
man visiem jāgriež ceļš."
/A. Kalniņa, Jaunpiebalga./

8682. Patimsī īt pa pļovu padzei-
vojusi sīvīte, dzierd švakst rugoji,
līkas: lāc zyrgi uz stotim. Apstuoj,
klausas, Ruovīnī pasaruoda milzīgs
zyrgs un traucas viņai viersā. Iz-
bailēs suoc kristīt bailīgu paruo-
dību un milzīgais zyrgs divi reizes
nusapūrkšis pazyud.
/A. Gari - Jone, Dricāni./


8683. Īlejā ir pļova, tai sauca-
muo Pauleja, te vinmār baida cyl-
vākus. Vīnu reizi tumsā īt sīvīte
pa Pauleju, umai mazkas jei trau-
cas viersā, syzdams plaukstus ar
dzelža pierkstaiņim. Sīvīte pārsa-
beiduse, laižas bēgt un pusdzeiva
nu bailem, teik sātā.
/A. Gari - Jone, Dricāni./

8684. Senos laikos esot staigā-
juši ļauni un labi gari pa vakariem,
Ja ļaunais gars piesities, tad tam
cilvēkam esot bijis drudzis un ne-
labi sapņi; bet ja labais gars, tad
veselība un jauki sapņi.
/G. Pols, Baldone./


Gari, ļauni.

8685. Pusnaktī un pusdienas lai-
kā nevajag staigāt apkārt, jo tad
staigā ļauni gari.
/M. Macpāne, Alsunga./


8686. Ļauni gari cenšas ieņemt
dzīvokli jaunbūvētas mājās. Tāpēc
kad mājas būvē, tad esot jāpietaisa
ceļa pusē krusts pie stalažām, lai
velli nenāk mājā.
/G. Pols, Bauska./


8687. Lai nelabi gari netiktu
istabā, ta zaru caurumi jāaizsit ar
čērmukstes tapām.
/J. Jaunsudrabiņš, Nereta. A.
Strode, Rudzēti./


8688. Ejot par nakti jeb spo-
kainā vietā dienu, jāņem rokā pī-
lādža kūja, ar kuru var atgaiņāties
no nelabiem gariem.
/P. Zeltiņa, Ikšķile./


8689. Spoku var nosist ar pī-
lādža nūju.
/Z. Prauliņš, Aumeisteri./


8690. Ja gadās braukt pa tādu
vietu, kur kāds nogalinājies, tad
bieži zirgs apstājas un vairs negrib
iet uz priekšu. tad tik vajaga pa-
skatīties caur loka riņķi un spoks
jeb gars, kas nelaiž braukt, tūliņ
pazūd.
/P. Zeltiņa, Ikšķile./


8691. Ja nelabais ir apstājies kā-
du vietu un to grib no turienes aiz-
dzīt, tad vajaga pielādēt plinti, pul-
verim piejaucot klāt dievmaizi, un
pusnaktī tai vietā izšauj.
/K. Šuberts, Bramberģe./


8692. Ja ļaunam garam šauj ar
plinti, tad lodes jeb skrotes skrien
atpakaļ uz šāvēju. Ļaunumu garu var
nošaut tikai ar sidraba lodi.
/P. Š., Rauna./


8693. Kas apēsts ar nelabu ga-
ru un drīz grib tikt vaļā, tad tam
vajaga trīs deviņi reizas mest krus-
tu priekšā un sacīt: "Dievs, Tēvs,
Dievs, Dēls, Dievs, Svētais Gars."
/G. Pols, Baldone./


8694. Ļaunus garus, kurus lode
neķer, var nošaut ar sudraba lodi
jeb arī plintē ielaižot dzīvsudrabu.
/J. Rubenis, Ērgļi./


8695. Par nakti nedrīkstot ņemt
no ceļa augšā nekādu lietu, jo tā-
dām esot klāt nelabs gars, tad va-
rot dabūt dažādas sērgas un sli-
mības.
/G. Pols, Baldone./


8696. Ja grib sargāties no ļau-
niem gariem, tad jānēsā līdz ar-
vien velna sūds.
/F. Brīvzemnieks, 1881, VI, 205./