KLASICISMS EIROPAS LITERATŪRĀ, TEĀTRĪ, GLEZNIECĪBĀ

 

 

Ārzemju literatūras vēsture. XVII un XVIII gadsimts, Rīga, Zvaigzne, 1971.

 

Mārīte Lapiņa, Daina Blūma, Ligita Zitāne, "Jauno laiku kultūras vēsture vidusskolām 2", Rīga, RaKa, 1999.

 

Rūdolfs Egle un Andrejs Upīts, "Pasaules rakstniecības vēsture II", Rīga, A. Gulbis.

 

Mārīte Lapiņa, Daina Blūma, Ligita Zitāne, "Jauno laiku kultūras vēsture vidusskolām 2", Rīga, RaKa, 1999.

 

 

Ārzemju literatūras vēsture. XVII un XVIII gadsimts, Rīga, Zvaigzne, 1971, [207 - 211]:

"FEDRA"

Lugā "Fedra" (1677) Rasins ķērās pie "bīstamā" sižeta. Jau tālā senatnē Atēnu skatītājs nosodīja Eiripīdu par "netikumīgas sievietes" attēlošanu, un Eiripīds bija spiests savu traģēdiju pārstrādāt.
Aristofāns apsūdzēja Eiripīdu Atēnu sieviešu apmelošanā, nosauca viņu par jaunatnes samaitātāju un nikni sūdzējās, ka teātra skatuve kļuvusi arēna "fedrām-netiklēm".
Grieķi uz dzimumu attiecībām skatījās brīvāk nekā Rasina laikabiedri. Lai ķertos pie Eiripīda traģēdijas sižeta nežēlīgas katoļu reakcijas, histēriski klaigājošu slepenu un atklātu reliģisku organizāciju, biedrību, sektu utt. kundzības laikā, bija vajadzīga liela drosme.
Līdz tam Rasins attēloja mīlestību, kas bija nelaimīga kādu ārēju, no mīlētāju gribas neatkarīgu iemeslu dēļ vai mīlētāju liktenīgu kļūdu dēļ, vai arī neatbildētu mīlestību. Tagad viņš nolēma parādīt netikumīgu, grēcīgu mīlestību.
Lai cik dīvaini, dzejniekam reliģiskā ziņā tuvie jansenistu mūki traģēdiju "Fedra" nenosodīja, lai gan viņi bija nikni teātra pretinieki un bargi nosodīja savu audzēkni par viņa dramaturģisko darbību. Tāda iecietīga attieksme izskaidrojama ar to, ka Rasins savā traģēdijā ļoti uzskatāmi ilustrēja jansenistu ideju par cilvēka vājumu. Viņi uzskatīja Fedru par tādu cilvēku, kurā nav ataususi dieva žēlastības gaisma, un tāpēc Portrojālā traģēdiju atzina par labu.
Rasins sev izvirzīja augstus audzināšanas mērķus. Traģēdijas priekšvārdā viņš rakstīja: "Neuzdrošinos apgalvot, ka šī luga tiešām ir labākā no manām traģēdijām. Es ļaušu lasītājiem un laikam noteikt tās īsto vērtību. Varu apgalvot tikai to, ka nevienā no tām tikums nav tik spilgti izcelts kā šajā; niecīgākās kļūdas tur bargi sodītas. Pat doma par noziegumu tiek uzskatīta kā pats noziegums. Mīlas vājības tiek uzskatītas par īstiem grēkiem; kaislības parādās tikai tādēļ, lai demonstrētu visu postu, ko tās nodara; un netikums tur visus parādīts tādās krāsās, kas liek saprast un ienīst tā nejēdzību."
No pirmās rindas līdz pēdējai Rasina traģēdija attēlo gribas un tieksmju, jūtu un prāta cīņu. Uzvar tieksmes, jūtas, kaislība, bet šai liktenīgajai uzvarai ir drausmīgas sekas: apmelošana, slepkavība un beigās kaunpilna nāve cilvēkam, kura griba un prāts piekāpušies kaislības priekšā.
Cilvēka morālās nestabilitātes tēma, dvēseles nesaskaņu, traģisku morālu konfliktu tēma parasti rodas periodos, kad tuvojas vēl neapzinātas sociālas krīzes. Bieži šī tuvojošās krīze rada cilvēkos tikai neskaidru tieksmi uz kaut ko, kas atšķirtos no tā, kas iepriecēja vai apbēdināja viņu vectēvus un tēvus un bija ar to morālā vai idejiskā norma. Neticība vai, precīzāk, nepietiekami stipra ticība šo normu patiesajai vērtībai un tiesīgumam grauj cilvēka gribu, bet, ja griba ir iedragāta, tad cilvēkam sāk uzmākties kroplīgas jūtas, tieksmes un kaislības, no kurām viņš cieš, jo vēl pilnīgi nav zaudējis ticību tradicionālo ētisko normu vērtībai un saprot savus maldus, cieš no sava nespēka apziņas (nesaprotot, ka šo nespēku radījusi nestabilā ticība), cieš un bieži iet bojā.
Rakstnieki to jūtīgi ievēro, reizēm arī paši zināmā mērā pakļaujas laikmeta vispārējās tendences ietekmei. Tā bija Sokrāta un Eiripīda laikā; ne velti bargais pilsoniskuma tradīciju sargs Aristofāns viņus bargi nosodīja. Tā bija arī Rasina laikā - tuvojošās feodāli absolūtiskās ideoloģijas krīzes laikā.
Rasina lugai idejiskā ziņā ir kas kopīgs ar Eiripīda traģēdiju. Kā vienā, tā otrā gadījumā mūsu priekšā ir cilvēka morālas nestabilitātes, dvēseles nesaskaņu tēma. Piekāpdamies sava laika uzskatiem, Eiripīds notikumu Tēzeja mājā izskaidroja ar mīlas dievietes Afrodītes iejaukšanos. Dieviete bijusi neapmierināta ar to, ka Atēnu valdnieka Tēzeja dēls Hipolīts izvairījies no mīlestības. Par to viņa nolēmusi Hipolītu sodīt ar pamātes noziedzīgo mīlestību.
Mīlestības dieviete pēc seno grieķu un romiešu uzskatiem iemiesoja pašu dzīvību, apaugļošanās, vairošanās un dzīvības turpināšanas ideju. Antīkie dievi bargi sodīja cilvēkus, kas izvairījās no mīlestības. Tā tika sodīts Hipolīts, tā tika sodīts skaistais Narciss, kas bija iemīlējies pats sevī.
Taču jau Eiripīdam viņa traģēdijā "Fedra" dievietes Afrodītes tēla ievešana ir tikai formāla piekāpšanās laikabiedru uzskatiem. Hipolīts lugā netiek sodīts, viņš iet bojā kā upuris, un viņu vainago (dieviete Artemīda). Grieķu dramaturgam bija svarīgi Fedras tēlā parādīt cilvēka morālo traģēdiju. Doma par cilvēka morālo vājumu noveda Eiripīdu pie pesimistiskas domas, ka tikai nāve dod mieru.
Eiripīda lugā traģiskākajos izrādes brīžos koris dzied himnu aizmirstībai, aicina tālumā, mūžīgi skaistajā dabā, kura arī nav brīva no skumjām:
Aizlidot turpu, kur zilā
Adrijas jūra šļakstās,
Kur viļņus Eridans veļ,
Raud tur Faetona māsas
Un purpura upes viļņos
Lej nevis žēlabu asaras rūgtas,
Bet zeltainas dzintara lāses.
Un tālāk, noliecies pār bojā gājušo jaunekli, koris atkal vēršas pie visusamierinošās nāves: "Nāves pusnakts, klusā snaudā iemidzini cietēju!"
Rasinam nav šīs nāves un aizmiršanās filozofiskās poetizācijas, taču arī viņa darbā atrodam motīvus par cilvēka traģisko nolemtību kaislību virpulī. Franču dramaturgs ieveda lugā jaunu personu - meiteni Arīciju, kuras Eiripīda traģēdijā nebija. Viņā ir iemīlējies Hipolīts. Hipolīta mīlestība pret tēva nāvīgo ienaidnieku meitu šai gadījumā tiek uzskatīta par jaunekļa trūkumu, kam skatītāja acīs jāattaisno viņa bojāeja.
Traģēdija sākas ar Hipolīta un viņa audzinātāja Teramena dialogu. No viņu sarunas skatītājs uzzina, ka Fedra neieredz savu padēlu, vajā viņu, ka Hipolīts mīl Arīciju (jauneklis to noliedz, bet vērīgais audzinātājs viņam netic). Tikko dzirdami Fedras soļi, Hipolīts aiziet, jo negrib, lai pamāte viņu redzētu.
Rasins meistariski pārvalda kompozīcijas mākslu: nekas nav lieks skaidrajā sižeta attīstības līnijā, un reizē ar to skatuviskā interese tiek uzturēta ar negaidītiem pavērsieniem. No nākamā skata, kur Fedra atzīstas savai zīdītājai, skatītājs uzzina, ka Fedra hipolītu mīl un tāpēc vajā.
Fedra dziļi pārdzīvo savu kaunu, bet neko nespēj ar sevi darīt: Hipolīts viņai ir mīļš un dārgs, viņa tēls valda viņas dvēselē. Viņa meklē palīdzību pie dieviem, ceļ tiem tempļus, fanātiski nododas lūgšanām, taču arī altāra priekšā domā tikai par Hipolītu un, lūgdama dievu, lūdzas ne viņu, bet citu, laicīgu savas dvēseles dievu - Hipolītu. Dievticība ir "nožēlojamas zāles laicīgām kaislībām". Nonākusi pie tāda secinājums, Fedra nolēmusi panākt mieru ar citiem līdzekļiem" kļūt Hipolītam nīstama, lai uz visiem laikiem radītu starp sevi un viņu nepārvaramu šķērsli. Viņa panākusi, ka Hipolītu izraida uz Terzenu.
Kādu laiku Fedras dienas ritējušas mierīgāk, un jaunekļa tēls sācis pamazām bālēt viņas atmiņā. Bet tad Tēzejs atvedis sievu uz Terzenu, un viņa atkal redz skaisto padēlu, atkal uzliesmo mīlestība, tagad jau kā visuaprijoša liesma.
Es tevi ienīstu, no kvēlās sirds jo baidos,
Es nāvi aicināju, labo slavu sargot,-
atzīstas Fedra.
Pienākusi nepatiesa ziņa par Tēzeja nāvi. Tas ir jauns moments sižeta attīstībā, Eiripīda traģēdijā tā nav. Viss pārmainās. Starp pavalstniekiem sākas strīdi. Kam jāuzņemas vara - svešzemnieces-amazones dēlam Hipolītam vai Pallantu dzimtas mantiniecei Arīcijai? Tagad Fedra valsts interešu vārdā var savienoties ar hipolītu.
Jauneklis vēl nekā nezina par Fedras nodomiem. Viņš atnāk pie Arīcijas un brīvprātīgi atdod viņai savas tiesības uz troni. Viņš stāsta viņai arī par savu mīlestību, un viņa vārdi skan kā atzīšanās cilvēka vājumā briesmīgo kaislību priekšā. Hipolīts gribējis bēgt no mīlestības, palikt sānis no cilvēku vājībām un no savas pilnības augstumiem nicinoši raudzīties uz nožēlojamo cilvēku dzimumu, kas vergo kaislībām. Cik nožēlojams izrādījies viņš pats savā lepnajā atsvešinātībā no cilvēciskām vājībām! Tās viņu pilnīgi uzvarējušas.
Stāv jūsu priekšā valdniekdēls; viņš ir labs paraugs,
Cik spītība gan nožēlojamus mūs dara.
Es, kurš pret mīlu nostājos tik uzpūtīgs,
Kurš izsmēju tās gūstekņus, pats būdams sīks,
Kurš skumji vēroju, ka ļaudis lūst kā masti,
Kurš jūras vētras skatīt cerēju no krasta,-
Nu dabas likumam kā visi pakļaujos...
Ar sirdi velti cīnīties - to zinu beidzot,
Jūs nākat - eju prom; jūs ejat - pakaļ steidzos...
No skaistuma es bēgu - skaistums man visapkārt.
Hipolīts pārstājis cīnīties pats ar sevi, piekāpies dabiskajām mīla jūtām; ar sevi cīnīties pārstājusi arī Fedra un ļāvusies savas netikumīgās kaislības neprātam. Viņa Hipolītam atzīstas visai prasmīgi, salīdzinādama viņu ar tēvu un dodama priekšroku jauneklim. Hipolīts viņas tēlojumā ir varonīgs, atklāts un pat mazliet bargs, skaists, jauns, kā raksta par dieviem. Kāpēc Tēzejs, nevis Hipolīts toreiz atnāca pie viņas? "Kur toreiz bijāt jūs?... Par maigo seju visu būtu devusi!" Viņa saka pārsteigtajam jauneklim.
Ak, dievi! Ko es dzirdu? Vai jūs aizmirsāt,
Ka Tēzejs ir mans tēvs un jūsu vīrs turklāt?-
izsaucas Hipolīts. Viltīgā sieviete atkāpjas, viņa taču negribēja teikt neko sliktu, un gudrais Hipolīts pieņem viņas manevru. Jā, jā, viņš laikam piešķīris viņas vārdiem greizu jēgu.
Taču ne Fedra, ne Hipolīts nemaz neviļas, kā viens otru sapratuši. "Tu saprati par daudz," saka Fedra, skatīdamās viņam pakaļ. "Ak, dievi! Fedra! Nē... Lai aizmirsts, noslēpts tiek, lai drausmais noslēpums ir zināms tikai man!" domā Hipolīts.
Baumas par Tēzeja nāvi izrādās nepatiesas. Valdnieks atgriežas sveiks un vesels. Fedra ir panikā: tagad, protams, Hipolīts visu pastāstīs tēvam, un viņas vārdu klās mūžīgs kauns, viņas bērni kaunēsies izrunāt mātes vārdu. Ak, šis Hipolīts! "Viņš tagad kļuvis man kā zvērs visļaunākais," saka Fedra. Kalpone dod viņai padomu apmelot Hipolītu tēvam, teikt, ka viņš mēģinājis laupīt mātei godu.
Ienāk Tēzejs Hipolīta pavadībā. Fedra ar kliedzienu aizbēg: viņa ir apgānīta, laulātais draugs nedrīkst viņai tuvoties. Tēzejs ir satriekts, bet arī dēls, pie kura viņš griežas pēc paskaidrojuma, atbild kaut kā dīvaini un grib skriet projām. Jauneklis ir satraukts. Vai tiešām pamāte nolēmusi tēvam visā atzīties? Viņš vēl nezina, kas viņai prātā.
Fedra apmelo Hipolītu tēvam. Tēzejs ir saniknots: kāds nelietis izrādās viņa dēls! Un tas netaisnojas. Hipolīts saņem visu triecienu, viņš negrib izpaust Fedras noslēpumu, viņš tikai atzīstas tēvam, ka mīl Arīciju. Bet Tēzejs netic, viņš dēla atzīšanos uzskata par viltību: "Ir visiem neliešiem tāds veikls paņēmiens!" Un nolād dēlu, dzen no sevis prom.
Fedra apdomājusies steidz novērst nelaimi, visā atzīties un glābt Hipolītu, bet Tēzejs viņai paziņo, ka Hipolīts mīl Arīciju. Atzīšanās paliek neizteikta. Fedra vairs nedomā par netaisnību, ko viņa izdarījusi, un par Hipolīta likteni, - ziņa par sāncensi pārņem visu viņas apziņu. "Kāds pērkons negaidīts! Ak, kāda ļauna vēsts!" viņa atkārto prāta aptumsumā un pierunā kalponi nonāvēt Arīciju. Drausmīgu morālu sabrukumu cilvēkam atnes kaislības, ja tās nav saskaņā ar prātu, - šo domu Rasins pastāvīgi uzsver, izvēršot Fedras noziegumu ķēdi.
Hipolīts pateicis patiesību tikai Arīcijai, bet arī viņai aizliedzis kādam stāstīt par to. Veltīgi ir Arīcijas neatlaidīgie lūgumi atklāt patiesību tēvam.
Tēzejs patiesībā uzzina, bet par vēlu: Hipolītam atnesis nāvi nezvērs, ko viņam uzsūtījis Neptūns. Jūras dievs viņu sodījis tēva lāstu dēļ. Fedra izdara pašnāvību, un jūras dzelmē metas arī Enona, valdnieces ļaunais gars. Rasins izmantojis izdevību lugā ievest politisku momentu un Enonas personā parādīt, kādu ļaunumu nes glaimi, ko izmanto netikumīgie valdnieku līdzvaininieki, kuri izdabā visām viņu iegribām.
Ak, lišķi riebīgie! Jūs - sliktākais no tā,
Ko ļaunie dievi valdniekiem dāvina,-
viņš izsaucas ar Fedras muti.
Tāds ir netikumīgas kaislības rezultāts. Tā nes līdzi ļaunumu, postu sirdīs un prātos, noziegumu un nāvi. "Ak, kādu mācību mums devis liktenis!" nobeidz savu traģēdiju Rasins, ielikdams pamācību nelaimju satriektā Tēzeja mutē. Tēzejs cīnījies ar daudziem nezvēriem un daudzus no tiem iznīcinājis, tikai nav saskatījis ļaunumu savā mājā, nav saskatījis un nav uzvarējis.

 

Mārīte Lapiņa, Daina Blūma, Ligita Zitāne, "Jauno laiku kultūras vēsture vidusskolām 2", Rīga, RaKa, 1999, [110 - 113]:

TEĀTRIS

Itālijā jau 16. gadsimtā izveidojās īpašs itāļu teātra veids - delartiskā komēdija - masku komēdija. Tās galvenā īpatnība bija teksta improvizācija un noteiktas tipveida maskas (personāžs), kas atkārtojās katrā izrādē. Attīstības gaitā izveidojās masku - ziemeļu jeb venēciešu un dienvidū jeb neapolitāņu - grupas. Izrādes bija spilgti teatrālas, dinamiskas, aktieru ansamblis -saliedēts. Tas bija pirmais profesionālais teātris Eiropā.
Delartiskās komēdijas lielākie sasniegumi saistīti ar 16. gadsimta otro pusi un 17. gadsimta pirmajām desmitgadēm, kad tā bija specifiska un aizraujoša. Lejupslīde sākās gadsimta otrajā pusē, kad trupas zaudēja labākos aktierus, kas izklīda pa visu Eiropu. Aktieriem zuda reālās vides izjūta, spēle kļuva abstrakta, darbību aizvietoja uzsvērtas komiskas situācijas, ārišķība. Teātris pārvērtās bufonādē.
Spānijā teātrim bija īpaša nozīme, jo tā bija vienīgā vieta, kur pulcējās dažādu sabiedrības slāņu pārstāvji. Teātru izteiksmes veids cilvēcei bija tuvs un saprotams. Līdz 17. gadsimta divdesmitajiem gadiem spāņu teātros vēl valdīja renesanses ietekmes. Tas bija ļoti svarīgs laikposms spāņu teātru vēsturē, tas bija teātru veidošanās un brieduma laiks.
16. gadsimtā izveidojās profesionālas un pusprofesionālas aktieru trupas, kas iestudēja galvenokārt farsus. Vienu no pirmajām trupām 1551. gadā nodibināja Lope de Rueda (ap 1510 - 1565). Madridē tika nodibināti patstāvīgie teātri "Corral de la Cruz" (1579) un "Corral del Principe" (1582).
17. gadsimta vidū teātros vērojams pagrimums. Tika iestudētas galvenokārt viencē1iena 1ugas, kas veltītas "svētajam sakramentam", lai stiprinātu tautas reliģisko pārliecību. Tajā pašā laikā ļoti populāri kļuva publiskie teātri, kuros uzstājās pusprofesionālie aktieri. Trupas vadītājs vienlaikus bija direktors un lugu autors. Ieejas maksa nebija augsta, kontrole - barga, toties publika bija nemierīga un skaļa. Teātrus atvēra pusdienlaikā un slēdza līdz ar krēslas iestāšanos. No divpadsmitiem līdz diviem dienā pārdeva biļetes titulētām personām, kavalieriem un citiem augstdzimušajiem, kuri izvietojās ložās un uz soliem. Mūkiem šī izprieca bija liegta. Ar 1613. gadu šis aizliegums tika attiecināts arī uz sievietēm. Taču augstmaņu protesti panāca, ka šo likumu atcēla.
Īsta cīņa pret teātri sākās 17. gadsimta četrdesmitajos gados. Pēc karalienes Izabellas nāves (1644) Madrides teātrus slēdza. No jauna tie sāka darboties 1649. gadā - vispirms Madridē, pēc tam arī citās pilsētās. Tomēr tās nepavisam nebija pēdējās sankcijas, jo 1665. gadā pēc karaļa Filipa IV nāves teātri atkal tika slēgti. Kad pēc 15 gadiem nolēma tos atjaunot, lai izveidotu galma. teātri, aktieru pietika tikai trim trupām.
Londonā l6. gadsimta beigās un 17. gadsimta sākumā bija trīs teātru veidi: galma, privātie un publiskie teātri. Tie atšķīrās skatītāju kontingenta, iekārtojuma, repertuāra un aktieru spēles stila ziņā. Karaļapilī izrādes notika banketu zālē, kurā iepretim skatuvei uzcēla īpašu paaugstinājumu karaliskajai ģimenei. 1622. gadā arhitekts Inigo Džonss (1573.- 1652) uzcēla galma izrādēm paredzēto "Banketu namu".
Plašākai publikai teātrus cēla ārpus Sitijas robežām t.i., vietā, kas neatradās Londonas municipalitātēs jurisdikcijā. Bija divu veidu pilsētas teātri, kam nebija jumta. Skatītāju zāle bija apaļa vai ovāla, gar sienām tika ierīkotas divas vai trīs galerijas publikai. Tuvāk skatuvei atradās viena vai divas īpašiem skatītājiem domātas ložas. Pārējā publika ieņēma stāvvietas parterā. Slēgtie privātie teātri ne ar ko neatšķīrās no publiskajiem, ja nu vienīgi ar to, ka telpai bija jumts. Izrādes notika mākslīgā apgaismojumā - sveču un lāpu gaismā.
Angļu revolūcijas laikā teātru aktivitātes apsīka. Teātrus slēdza, trupas izklīda. Pēc Stjuartu monarhijas restaurācijas pamazām atdzīvojās arī teātri. Tie radās kā sēnes pēc lietus, taču vara tos neakceptēja. Čārlzs II izdeva patentus diviem teātriem (Karaļa trupai - vēlākais "Drury Lane" - un Hercoga trupai - vēlākais "Covent Garden"), tādējādi liekot pamatus teātra monopolam, kas Anglijā saglabājās pusotru gadsimtu. Restaurācijas laikā pilnībā tika izveidots slēgtais teātris, lai gan iekštelpās saglabājās renesanses teātra iekārojums.
Restaurācijas laikā teātris atriebās puritāņiem par ilgo piespiedu klusēšanu...Puritāniskā tikumība, tās pamatpostulāti - taupība, dievbijība, uzcītīgs darbs - viss tika izsmiets. Tikumības vietā nāca netikums, izšķērdība, izlaidība, ko neviens neuzskatīja par apgrēcību. Komēdijas izsmēja buržuāziju, tās puritānisko dzīvesveidu.
Teātra monopolizācija radīja cenzūru, valsts regulēja teātru un aktieru trupu skaitu Londonā, sekoja repertuāram. Teātrī parādījās zīmētās un gleznotās dekorācijas, tehniskais aprīkojums, kas ļāva parādīt efektīgus "lidojumus", "nozušanu", "pārvērtības". Sieviešu lomas atveidoja aktrises.
Francijā turpināja darboties "Burgundijas hoteļa" teātris, kurā uzstājās dažādas trupas. 1599. gadā to izīrēja Valeriana Lekonta trupai, kas bija pirmais profesionālais franču aktieru kolektīvs. 17. gadsimta sākumā Burgundijas teātra repertuārā bija traģikomēdijas un pastorāles, kā arī ļoti populārie farsi.
Pateicoties itāļu komediantiem, kas bieži viesojās Francijā, aktieru spēlē nostiprinājās improvizācija, ienāca komisms, dažādi triki un itāļu masku teātra tipāži. Taču itāļu masku komēdiju franču autori pakļāva vietējām - franču farsa - tradīcijām.
Ar laiku bija jūtama teātra virzība uz klasicismu, kas vislabāk atbilda Francijas absolūtisma prasībām. Milzīga nozīme bija deklamācijai, kas arī noteica klasicisma traģēdijas īpatnības: virtuozi izpildīta dzeja atklāja varoņu iekšējos pārdzīvojumus. Svarīgs bija dialogs, nevis darbība. Darbība koncentrējās laikā un telpā (laika un telpas vienotība) un konkrētā vietā. Vietas nemainības princips noteica skatuves iekārtojumu - vienveidīgās dekorācijas Nekas neliecināja par valsti vai laiku, kādā notiek darbība. Parasti tas bija vispārināts interjers, piemēram, "Pils", jo traģēdijas darbība, kā likums, norisinājās pils iekštelpās. Visu noteica klasicisma estētika, daiļrades intelektuālisms un dabas idealizācija. Aktieru darbībā noteicošais bija prāts - aktierim jāsaprot tas, ko viņš runā un dara. Tekstu runāja izteiksmīgi un emocionāli, nedomājot pat par varoņu pārdzīvojuma atklāsmes ilūzijas radīšanu. Aktieris neiemiesojās tēlā, tēla pārdzīvojums bija aktiera paša pārdzīvojums.
Līdztekus traģēdijai attīstījās arī t.s. zemais žanrs - komēdija. Traģēdija pievērsās augstmaņu dzīves atspoguļojumam, turpretī komēdija attēloja pilsētniekus, buržuāziju. Īstā franču komēdija radās Moljēra laikā. Viņš bija klasicisma komēdijas pamatlicējs un tautas farsa tradīcijas turpinātājs. Moljērs teātrī ieviesa dabiskumu, dzīvīgumu, visu to, ko viņš vēroja sev līdzās. Viņam būtiska bija aktieru runas intonācija, kas to saistīja ar klasicismu, bet spēlei bija jābūt dabiskai. Svarīga bija mīmika un žesti, improvizācija.
1680. gadā izveidojās Francijas komēdijas teātris (Comedie francaise). Tas bija karaļa jeb valsts teātris, kas saņēma subsīdijas un aktieriem, kuri šeit bija nokalpojuši zināmu laiku, izmaksāja pensijas. Tādējādi 17. gadsimta beigās Parīzē no jauna izveidojās viena teātra monopols. Vācijā 17. gadsimta sākumā ieradās t.s. angļu komedianti un holandiešu profesionālo aktieru trupas. Šo procesu vēl vairāk veicināja angļu teātru slēgšana revolūcijas laikā. Šajās trupās pamazām iekļāvās arī vācu aktieri: 17.gadsimta vidū Dienvidvācijā izveidojās tā sauktās augšvācu komediantu trupas, kas lugas iestudēja vācu valodā, izmantojot angļu skatuves tradīcijas. Sākumā repertuāru veidoja angļu lugu iestudējumi, vēlāk augšvācu trupas pievērsās vietējai dramaturģijai, iestudējot hercoga Braunšveigas Jūlija (1564 -1613) lugas. Sāka iestudēt joku intermēdijas, kurās darbojās tautas jokdari, piemēram, Hanss Vursts - viltīgs un veikls vai lēnīgs un neveikls. Vēlāk šo tēlu iespaidoja arī itāliešu delartiskās komēdijas tēli, īpaši Arlekīns.
Līdzās klejojošo aktieru trupām darbojās vācu kņazu galma teātri, taču tie bija domāti visai ierobežotam skatītāju kontingentam. Tajos visbiežāk iestudēja itāļu operas un franču baletu.
Vācijā 17. gadsimtā jezuītu un protestantu garīgajās skolās izveidojās skolu teātri. Jezuītu skolās iestudēja garīgas lugas dzejā par Bībeles tēmām, ko skolotāji sacerēja latīņu valodā. Arī protestantu skolu teātri
izmantoja sižetus no Bībeles, taču lugas rakstīja prozā vācu valodā, un to uzvedumi bija ļoti askētiski.
Reālistiskā teātra iedīgļi parādījās 17. gadsimta sešdesmitajos gados Leipcigas studentu amatierteātrī, ko vadīja dzejnieks Kormartens, kurš labi pārzināja klasicisma dramaturģiju. Šajā teātrī savu darbību sāka arī Johans Feltens (1644 - 1692) - jauna tipa vācu profesionālā teātra aizsācējs. Viņa uzvedumos pirmo reizi sieviešu lomas atveidoja aktrises. Pateicoties profesionalitātei un panākumiem, Feltena teātris 1685. gadā kļuva par Saksijas kūrfirsta pastāvīgo trupu. Tas atrisināja daudzas problēmas, trupa ieguva lielisku teātra ēku ar visu nepieciešamo aprīkojumu, aktieri saņēma atalgojumu. Tas bija pirmais teātris Vācija, kas varēja strādāt noteiktā vietā, iegūstot zināmas privilēģijas. Taču 1690. gadā pēc kūrfirsta nāves atkal vajadzēja klejot pa Vācijas pilsētām, jo teātris zaudēja gan ēku, gan materiālo nodrošinājumu.

 

Mārīte Lapiņa, Daina Blūma, Ligita Zitāne, "Jauno laiku kultūras vēsture vidusskolām 2", Rīga, RaKa, 1999, [118 - 119]:

 

KOPSAVILKUMS

Vēsturē 17. gadsimts iegājis kā pārmaiņu laiks. Lai gan tā ietvaros kontrreformācija saglabāja noteicošo spēku, šis laiks nav vērtējams tikai negatīvi: 17. gadsimts bija nemierīgs visās jomās. Eiropu plosīja kari un zemnieku nemieri, revolūcijas. Rietumeiropas garīgais centrs, kas gadsimta sākumā saistījās ar Itāliju un Spāniju, pamazām pārvietojas uz Franciju un Angliju. Valstis un reģioni attīstījās nevienmērīgi. Buržuāziskās revolūcijas priekšplānā izvirzīja Angliju un Holandi, cīņā par kolonijām iesaistījās arī Francija.
Kultūras vēsturē 17. gadsimts iezīmējās kā zinātniskās, filozofiskās un tehniskās domas straujā uzplaukuma laikmets, sākās kapitālisma attīstība Eiropā. Zinātne nodalījās no citām cilvēka garīgās izpausmes formām. 17. gadsimts bija praktisko zināšanu uzkrāšanas laiks, ko raksturoja pievēršanās dabaszinātnēm. Tiecība uz vispārinājumu un apkopoto zināšanu sistematizēšanu visspilgtāk atklājās filozofijā. Gadsimta trauksmainais un nemierīgais gars atspoguļojās kultūrā. Vēsturē neatrast vēl kādu gadsimtu ar tik daudziem atklājumiem matemātikā, astronomijā, fizikā un citās zinātnēs.
Šis laiks radīja lielus rakstniekus, un viņu atstātais matojums ir traģēdijas un romāni, sadzīves žanrs un noveles, episkās poēmas un liriskie soneti, odas un satīras. Radās brīnišķīga mūzika, kas kļuva arvien laicīgāka. Mūzikā veidojās jauni žanri - opera, balets, oratorija, instrumentālā mūzika, rādās citas muzikālās izpausmes formas.
Uzplauka teātri, kas pamazām ieņēma paliekošu vietu 17. gadsimta literatūrā. Dažās valstīs pret teātri vērsās baznīca, tomēr nespēja to pilnīgi aizliegt. Īpaši sasniegumi teātra mākslā bija Francijā, un tie saistīti ar klasicisma traģēdiju iestudējumiem un Moljēra komēdijām.
Arhitektūras un tēlotājas mākslas attīstību veicināja nacionālās skolas, kas atšķirībā no iepriekšējiem gadsimtiem kļuva par spilgtu gadsimta parādību. Augstākie sasniegumi bija Itālijā, Flandrijā, Holandē, Spānijā un Francijā. Vācija, ko bija sadrumstalojuši zemnieku kari, nespēja radīt nekā jauna. Anglijā daudz ko noteica puritāņi, kas naidīgi izturējās pret laicīgās dzīves priekiem un mākslinieciskām izpausmēm.
Pasaules mainīgums noteica arī laikmeta galvenā stila - dinamiskā, mainīgā un nenoturīgā baroka - izveidošanos. 17. gadsimts pasauli uztvēra kā milzīgu, vienotu, kustīgu un daudzveidīgu veselumu un cilvēku - kā šīs sarežģītās pasaules daļu. Mākslas ieguva plašumu, apgarotību un dinamismu. Bija divas galvenās stilistiskās sistēmas - baroks un klasicisms, iezīmējās arī reālisms.
Lai gan 17. gadsimtā izveidojās diezgan spēcīgas nacionālās mākslas skolas, māksla kopumā bija internacionāla, precīzāk - pārnacionāla, jo arhitekti un gleznotāji strādāja dažādās Eiropas valstīs. Ļoti bieži to noteica pasūtītāji - mecenāti - monarhi un aristokrātija, kā arī bagātā pilsētu buržuāzija. Māksliniekus mecenātisms turēja zināmā pakļautībā. Izņēmums bija Holande, taču arī tur mākslinieku labklājību noteica sabiedrības attieksme pret viņu darbiem. Holandē attiecības starp mākslinieku un publiku bija citādas. Glezniecība šeit bija populāra un gleznu bija daudz. Māksla kļuva par tirgus preci, taču to uztvēra arī kā unikālu darbu, materiālo vērtību un tajā labprāt ieguldīja līdzekļus.
17. gadsimta otrajā pusē kultūrā un mākslā notika jūtamas izmaiņas. Itālijā un Spānijā, Flandrijā un Holandē iestājās pagrimums. Izmaiņas notika arī sabiedrībā un sadzīvē. Uzplauka pilsētas, sabiedrība arvien vairāk noslāņojās, un tas izpaudās visās dzīves jomās.
Neraugoties uz kapitālisma iedīgļiem, Eiropā valdīja feodālisms. Dzimstošā rūpniecība radīja labvēlīgu augsni vidusšķiras izveidei, kas ar laiku nostiprinājās. Daudz kas saglabājās arī no viduslaiku māņticības. Dzīve reizēm bija liels teātris, kur katrs spēlēja sev atbilstošu lomu. Toni noteica monarhija un aristokrātija, kam centās pielīdzināties visi, kam vien to atļāva rocība. Mainījās izturēšanās veids, manieres un mode, taču vienlaikus valdīja netīrība - kā laikmeta lāsts ar insektiem, sliktām smakām, ko pūlējās maskēt ar dārgām smaržām.

 

Rūdolfs Egle un Andrejs Upīts, "Pasaules rakstniecības vēsture II", Rīga, A. Gulbis, [336 - 337]:

 

Drāma un teātris pirms Korneja. Septiņpadsmito gadu simteni, sevišķi Ludviķa XIV laiku, varētu saukt arī par franču klasiskās drāmas laikmetu. Te netikvien drāma un komēdija ar Korneja, Rasina un Moljēra darbiem dominē pār visiem citiem literatūras žanriem, bet teātris pats tiek par ievērojamu sabiedriskās dzīves faktoru, kurā jau sakņojas tie spēki, ar ko vēlāk skatuves māksla lielā mērā ietekmē visas sociālās un politiskās domas attīstību. Iepriekšējos gadu simteņos strādātais un sasniegtais ieskatāms tikai kā sagatavošanas etaps ceļā uz lielajiem drāmas klasiķiem.
Etjēna Žodela (Etienne Jodelle, 1532-1573) komēdija Eugene ou la Rencontre (1555) ir primitīvā farsa tiešs turpinājums. Jauns te tikai sadalījums cēlienos un aleksandriskā panta lietojums izteiksmē. Žodels skaitāms arī par tiešo klasiskās traģēdijas ievadītāju franču literatūrā. Ievērojamākie Žodela darbi ir Cleopatre un Didon se sacrifiant (1552, 1555). Nekāds spīdošs rakstnieka talants tajos nav saskatāms; autors nepazīst ne intrigas sarežģījuma mākslu, ne skatu sakarīgu risinājumu. Raksturi nedzīvi, stils elementārs, versifikācija diezgan nedroša. Tomēr še jau atrodami visi raksturīgie klasiskās drāmas elementi: notikumu atstāsti, monologi, spraigi dialogi, kori un īpatnējs pantmērs. Klasiskās drāmas tradīcijai pamats noteikts un drošs. Tikpat Žodels kā viņa laika biedri vairāk pieturas Senekas kā grieķu paraugiem, tāpēc ka romiskā retorika tiešāk atbilst franču literatūras gaumei. Arī šāda ievadījuma sekas redzamas visā turpmākā franču dramatiskās literatūras attīstības gaitā.
Robērs Garnjē (Robert Garnier, 1534-1590) Žodela uzsāktos paņēmienus turpina ar daudz lielāku veiksmi. Arī Senekas atdarinājumos viņam vairāk prasmes. 'Tas ir pirmais īstais dramatiķis franču literatūrā, kura darbi nešķirami no lielo klasiķu vēlākajiem sacerējumiem. No latīņu avotiem smeltas, Senekam un Lukiānam pakaļdarinātas trīs viņa traģēdijas: Porcie, Cornēlie, Mare-Antoine. Trīs savukārt grieķu autoru atdarinājumi: Hippolyte, La Troade, Antigone; šīs pēdējās vienkāršākas un arī skatuviski dzīvākas. Taču visaugstāk stādāmi pēdējie darbi - traģikomēdija Bradamante (1582) un traģēdija Les Juives (1583). Žīdi ir tikpat paša Garnjē, kā visa viņa laikmeta dramatiskās literatūras meistardarbs. No Ariosto aizgūto sižetu Garnjē pratis izveidot 16. gs. neparasti dzīvās scēnās ar asprātīgu dialogu, asi zīmētiem raksturiem un zīmīgiem sava laikmeta dzīves vērojumiem. Garnjē ir īsts dzejnieks, viņš raksta skaisti veidotā stilā, kas noder par īstu paraugu nākamās traģēdijas klasiķiem. Korim dziedamie gabali rakstīti ar īstu dzejisku iejūsmu un dzejas tehnikas prasmi. Žodels parādījis ceļu, pa kādu jāiet klasiskās traģēdijas meklējumiem, Garnjē sniedzis paraugu, kā veicams praktiskais literatūras darbs.
Monkretjēns (Antoine de Montchrētien, 1575-1621) pieskaitāms tai pašai skolai un Garnjē tiešajiem pēctečiem. Sarakstījis septiņas lugas, no kurām divas tiešs aizguvums no antīkās 1iteratūras, trīs ar vielu no reliģijas vēstures, bet galvenais darbs - Marijas Stjuartes likteņa tēlojums L'Ecossaise. Vislabāk šajā lugā izdevies Elizabetes reljefi reālais; psiholoģiski pareizi zīmētais rakstura veidojums. Monkretjēns kā dzejnieks neaizsniedz Garnjē, turpretī kā dramatiskas formas meistars noderējis Kornejam un Rasinam par tiešu paraugu.
Larivējs (Pierre Larrivey, 1541-1612), pēc dzimuma itālietis, savās deviņās lugās ievieš jaunu itālisku elementu komplicētu intrigas sarežģījumu, bez tam arī noteiktu prozas rakstības veidu. Viņa valoda priekšzīmīga, tīra un viegli ritoša, tautas sarunas valodas tiešs aizguvums. Moljērs patapinājis no viņa sižetu Skopulim un vēl dažām citām savām lugām.
Visi šie darbi vēl nenozīmē nekādu augstu pakāpi franču dramatiskajā mākslā. Intriga tajos vāji veidota, raksturojumi nepietiekoši, liriskais elements visur pārsvarā par dinamisko. Taču visumā tie augstu vērtējami kā ceļa sagatavotāji un pašķīrēji nākamai dramatikai.
Ap 1600. g. frančiem ir gan jau sava drāma un tai neliels izglītots lasītāju kadrs, bet nevar vēl runāt par teātri un lugām, kas būtu tautā populāras, līdzīgi viduslaiku mistērijām. Nepieciešami nodibināt pastāvīgu teātri, pieejamu plašai publikai un piemērotu izrādēm. Šo uzdevumu paveic Hardijs (Alexandre Hardy, 1560-1632), pazīstamais spāniešu dramatiskās literatūras pārcēlājs Francijā.
Hardijs ir arī īstais klasiskās drāmas ceļa sagatavotājs. Par viņa dzīvi nav tiklab kā nekas zināms. Kādas aktieru trupas dramaturgs, viņš pagatavo tai septiņi vai astoņi simti lugu, visas pantos rakstītas - galvenā kārtā traģēdijas un traģikomēdijas: Tādas daudzražības spiests, meklējas sižetus, kur vien tie atrodami: leģendās, romānā, grieķu, itāliešu, bet it īpaši spāniešu rakstniecībā. Ne ar kādiem dramaturģijas likumiem Hardijs nerēķinās; dažās viņa lugās darbība ilgst divdesmit gadus, pie tam virzīdamās no Romas uz Atēnām, no Francijas uz Vāciju, tad vē1 no zemes pārceldamās debesīs un ellē. Mums palikušās Hardija lugās nav ko meklēt ne kompozīciju, ne psiho1oģiju, ne sti1u; tomēr viena laba īpašība tām nenoliedzama - dzīva darbība. Hardija skatītājiem vēl nav nekādu mākslas prasījumu, tos iespējams saistīt tikai ar raibu notikumu. Un tā Hardijs dabiski tuvina dramatisko autoru lielajai publikai, kas arī ieskatāms par ievērojamu soli uz priekšu teātra mākslas attīstībā. - Hardija panākumi ierosināja daudzus pakaļdarinātājus. Teofils ar savu slaveno traģēdiju Les Amours tragiques de Pyrame et Thisbe iesāk jaunu virzienu itāliešu garā, valdzinādams skatītājus ar dziļāku jūtu pārdzīvojumu analīzi un sirsnīgāku tēlojumu. - Arī Rakāna pastorāles Les Bergeries (1619) ieturētas šajā pašā elegantajā rafinētajā stilā. Kamēr Teofils aizgūst no itāliešiem tikai teatrālos efektus, Merē (Mairet, 1604) dabū no turienes īsta teātra teoriju. Tāpat kā visos citos, arī šajā mākslas žanrā nepieciešama autoritāte un savi likumi. Šajā ziņā Merē Sophonisbe ir pirmā īstā klasiskā traģēdija 17. gs. Ar un ap tās izrādi sākas strīdi par zināmo triju vienību likumu, kas beigās tiek vispārīgi atzīts un sankcionēts. Līdz ar to klasiskais reālisms ir uzvarējis uz franču skatuves un visa viduslaiku dēkainība novākta malā. Visi lielie klasisko dramatiķu meistardarbi rakstīti saskaņā ar šo vienību principu.
Sabiedriskie apstākļi 17. gs. 30-50. gadi visai izdevīgi lielu talantu un lielu mākslas darbu izrādīšanai. Bez Ludviķa XIV despotisma un otrā reģenta laika izvirtības valda krāšņums, bagātība un tikumības vaļība, kas audzina arī daudzus spēcīgus aristokrātiskus rakstniekus. Izglītoti augstmaņu aprindu cilvēki nu vairs nav izņēmums, bet gan parasta vispārēja parādība. Ar klasisko valodu studijām nopietni nodarbojas pat kara dienesta ļaudis un sievietes, kuru audzināšanā bez tam liela nozīme piemīt estētiskajam elementam.
Parīzē dzīvojošie muižnieki piekopj ārkārtīgu greznību, bet pilsoņi ar visu varu cenšas tiem turēties līdzi. Vakariem visi pilsētas laukumi ir pilni greznu dāmu ekipāžām, ap kurām slaistās galanti bezdarba franti. Sabiedriskā dzīve izkopta visplašākajos apmēros un visdažādākajās nozarēs; no visām Francijas malām Parīzē sabrauc muižnieku jaunatne smelties te sabiedrisku izglītību.
Teātris šajā laikā jau izvērties par vispārpieejamu, gandrīz vai par obligatorisku izpriecas līdzekli. Katru dienu vispārējos teātros notiek izrādes, bez tam arī atsevišķos salonos spēlē komēdijas un farsus, bet ceļojoši aktieri sarīko izrādes tieši uz ielām un pilsētas laukumos. Galmā sarīko greznas un dārgas operas un baleta izrādes, kurās piedalās augstmaņi ar savām dāmām un pat karalis. Pēc baleta dažkārt sākas balle, kas turpinās līdz vēlam rītam; vispār tā laika augstmaņi gulēt dodas tikai ap deviņiem pirms pusdienas.
Sarunās, tāpat kā literatūras valodā vē1 nav ieviesusies liekulīgā pieklājība, bet katru lietu sauc viņas īstajā vārdā. Vispārējā modē ir romantiski notikumi ar mīlas pāru bēgšanām, nolaupīšanām, pārģērbšanos, slepenu noklausīšanos un tamlīdzīgām dēkām. Tā ir vispārēja paraša, bez galējas izvirtības pazīmēm, kādas ieviešas otrajā reģenta laikā.
Arī visur citur kūsā rosīga dzīve; katru dienu notiek divkaujas, pret kurām valdības aizliegumi neiespēj it nekā - visi franti staigā ar pielādētām pistolēm kabatās, ielās pastāvīgi notiek sadursmes starp augstmaņiem un viņu pavadoņiem, pie kam dažkārt pat 5 - 6 līķi paliek uz vietas.
Tā laika literatūras izpratnei nepieciešami atminēties, ka dzīvi vispār un pilnīgi nosaka muižniecība. Tāpēc arī augsts dzimums un muižnieka asinis nepieciešamas ikvienam romāna, komēdijas vai drāmas varonim. Ar vislielāko nicinājumu izturas pret stulbo pūli un zemnieku kārtu. Galanta bruņnieciska mīla un cenšanās pēc slavas ir vienīgā augstdzimuša cilvēka cienīgā nodarbošanās, bet pie tam arī tikai tāda mīla, kas paliek stingri savas kārtas robežās: iemīlēties kādā zemākas kārtas radījumā ir vislielākā prastība un noziegums. Mīlestība attaisno itin visu, arī rupjāko noziegumu. Viduslaiku bruņniecībā valdījusi sieviete, kas pilnīgi pamesta novārtā pilsoņu un baznīcas karu laikā, tagad atkal pacelta par valdnieci, pat par tirānu; tāpēc ka labais tonis prasa, lai viņa, kaut arī tikai izlikdamās, mocītu vīrieti. Tēvzemes mīlestības nemaz nav, tāpēc ka nav arī pašas tēvzemes, bet vienīgi tikai karalis un viņa galms. Vispār, tā ir sabiedrība, kas spējīga dzīvi sajust greznumu, cēlumu un daiļumu, spējīga radīt spožu literatūru, lai gan tikai savas šaurās šķiras, ne paliekamu, plašu tautas mākslu.
Kornejs (Pierre Corneille, 1606-1684) ir viens no tiem nedaudzajiem lielajiem rakstniekiem, par kura dzīvi nav tiklab kā nekā svarīga ko stāstīt.
Dzimis Normandijas galvenajā pilsētā Ruānā, kur viņa tēvs ir advokāts un karaļa mežu pārvaldnieks. Normandijas zemnieki, muižnieku nežēlīgi izmantoti, tie nabadzīgākie visā Francijā, bieži nododas meža zādzībām bet pieķertus tos tūlīt turpat pie koka pakar. Tomēr Korneja tēvs, liekas, pratis savienot stingrību ar žēlsirdību, jo visā Ruānā viņš labi ieredzēts, Kornejs pats vispirms mācās jezuītu skolā, bet ar zinībām nopietni nodarbodamies, pasargās no reliģiska fanātisma. Pēc tam viņš sagatavojas par advokātu un ilgāku laiku darbojas kā valsts ierēdnis turpat Ruānā, nododamies arī dramatiskai literatūrai. Ap 1636. g. Kornejs jau ir Parīzē un pie tam tuvos sakaros ar pašu Rišeljē, kas uzdod tam izveidot dramatiskā formā paša izdomātus sižetus; bet, tā kā Kornejam ne visai patīk izpildīt svešus pasūtījumus, tad viņš drīz atsvabinās no šīs klausības, ar ko stipri aizkaitina lielo kardinālu. Pēc dabas Kornejs ne ar ko neatšķiras no kura katra vidusmēra pilsoņa; viņš ir rāma, pieticīga rakstura un naivi dievticīgs, tāpēc vaļas brīžos nodarbojas arī ar reliģisku rakstu tulkošanu. Nekādas lielākas kaislības nav aptumšojušas viņa dzīvi; viņš ir gādīgs ģimenes cilvēks un tikpat rūpīgs savu dramatisko sacerējumu apstrādājumos un korektūrā.
Korneja pirmās lugas vēl nerāda nekādu izcilu dramatiskās mākslas meistaru. Komēdija Melite (1629) atšķiras no pārējiem šī žanra sacerējumiem tikai ar lielāku vienkāršību un tīrāku valodu, tāpat arī ar darbības stingrāku risinājumu un cenšanos veidot kaut cik dabiskākus raksturus. Trupas vadītājs Mondori aizved lugu no Ruānas uz Parīzi, kur tā gūst diezgan ievērojamus panākumus, tā ierosīdama jauno autoru turpmākam darbam. Nākamais sacerējums, traģikomēdija Clitandre (1632) ir interesants mēģinājums savienot Hardija tautas drāmu ar Aristoteļa triju vienību likumu. Tomēr vispār ne šīs, ne pārējās Korneja lugas līdz 1636. g. neko neliecina par autora ģeniālām dramatiķa spējām. Intriga tajās vāja, atzīstama tikai tieksme pietuvināt skatuvi dzīvei; tipi ņemti no Parīzes sabiedrības un ielas dzīves. Kuriozu iespaidu atstāj klasiskā inventāra aiztapinājumi līdzās nacionālajām darbojošām personām.
Sids (Le Cid, 1636) ir nevien paša Korneja pirmais meistardarbs, bet arī ievērojams notikums visā jaunākajā Eiropas literatūrā. Sida fabula nav Korneja paša izdomājums, bet gan aizguvums no spānieša de Kastro lugas (Las mocedades del Cid). Taču Kornejs, ņemdams vērā divu teātru un viņu publikas nevienādību, visu darbību pielāgojis triju vienību principam, atmetis spāniešu lugas brutalitāti, kas aizskartu franču skatītāja gaumi, un vispār izveidojis lugu tā, ka tā vairs nav aprēķināta tikai skatīšanai, bet arī skatītāja sajūsmināšanai. Visas tās īpašības, kuras traģēdijai pašai līdz tam trūcis, bet pēc kurām publika jau sen ilgojusies, tagad atrodamas apvienotas šajā darbā. Tā ir vēsturiska aina, par kuras eksakto patiesību gan var šaubīties, bet kas valdzina un pārliecina ar savu māksliniecisko krāsaino kolorītu. Personāži nav vairs tikai abstraktas parādības; arī personificēdami zināmas dziņas, tie paliek dzīvas personības ar spilgti zīmētām individualitātēm. Darbības norise negarlaiko nevienu acumirkli, no viena gala līdz otram strāvo patētiska kaislību cīņa, spraigs dialogs, mīlas intriga, kas liekas ņemta no plašas sakarīgas epopejas. Bez tam visu dramatisko tēlojumu pārvalda dzīvs entuziasms un cildens cēlums. Savāds jaunības spirgtums vada visu šo lugu, kas arī pēc vairāk kā diviem gadu simteņiem vēl tagad spēj zināmā mērā valdzināt.
"Skaists kā Sids" (beau comme le Cid) drīz tiek par laikmeta parunu. Lugu trīs reizes spēlē Luvrā pašai karalienei priekšā. Ludviķis XIII piešķir Korneja tēvam muižnieka titulu. Bet visspēcīgais Rišeljē ar to ļoti nemierā, tāpēc ka tā atkal atvērsusies pie ienīsto spāniešu avotiem un arī tāpēc, ka tajā dažas liberālas frāzes. Iz1ietodami kardināla nemieru, ceļas kājās Korneja skauģi un arī bijušie draugi. Skiderī izlaiž brošūru, kurā cenšas Sidu galīgi iznīcināt. Iejaucas pat Akadēmija, paziņodama, ka viņa daudzos jautājumos vienis prātis ar pamfleta autoru. Viss šis tracis tikai pavairo lugas un viņas autora popularitāti un ierosa to uz vēl ražīgāku dramaturģisku darbu.
Sižetus savām nākamām lugām Kornejs ņem no romiešu vēstures (Horace, Cinna, 1640; Mort de Pompee, 1643). Le Polyeucte saturs ņemts no pirmo kristīgo laikiem; šajā darbā Kornejs vispilnīgāk pieturējies klasiskās dramaturģijas sistēmai. Tādā kārtā licis pamatus klasiskai traģēdijai, viņš saraksta arī pirmās raksturu komēdijas mēģinājumu - Le Menteur (1644).
Gandrīz vienā paņēmienā sasniegušam slavas augstumus, Kornejam piepeši aptrūkst spēka tālākam mākslinieciskam kāpienam. Rodogune (1645) ir tumšs, neizveidots darbs, kas ticis slavens tikai ar savu drausmīgo pēdējo cēlienu. Visiem spēkiem nopūlēdamies atgūt acīm redzami zaudējamo, Kornejs turpmāk velti mēģinās gan operveidīgos sacerējumos, gan paša agrāko darbu pārfrāzējumos. Vēsturiskās Frondas sacelšanās laiks ir arī Korneja norieta cēliens. Pamazām nogājusi no skatuves tā sabiedrība, kurā viņš darbojies un kur sakņojusies viņa slava; velti viņš mēģina iekarot arī jauno publiku - viņa laiks ir pagājis neatgriežami. Dzīvi un savu rakstnieka karjeru Kornejs nobeidz visai bēdīgi, gandrīz gluži aizmirsts un trūkumā. Bualo vairāk reižu atteicas no savām balvām par labu Kornejam, līdz kamēr Ludviķis XIV liek izsniegt viņam kaut kādu pabalstu dzīvības vilkšanai mūža pēdējos gados.
Korneja darbu raksturīgākā īpašība ir lieliskums un cēlums, raksturīgi nevien viņa paša sacerējumiem, bet arī visam viņa laikmetam. Spānijas bruņniecības iespaids, pagājušo lielo cīņu atmiņas, aristokrātijas pēdējā sacelšanās pret uzvarētāju - abso1ūtismu - tie ir strāvojumi, kas pārvalda dzīvi un literatūru. Mēs redzējām, kādu bruņniecisku mīlu, brīnumdarbus un varonīgas kaislības pauž visi bruņnieciskie modes romāni. Tikai tur lieliskums, cēlums un varonība ir vai nu paraša, vai vienkāršs neizglītota lasītāja pievilkšanas līdzeklis. Korneja traģēdijā šīs īpašības pirmo reizi parādās kā dzīvu cilvēku dabiskās dziņas; aiz tā viņa darbu patiesais skaistums un valdzinošā pievilcība. Un arī aiz tā, ka šīs traģēdijas, nesprediķodamas morāli, pauž cēlu cilvēcisku tikumību, kas ieveidota augsti ideālās personībās.
Kornejs tomēr skata cilvēkus vairāk caur savas iedomas prizmu nekā pašus par sevi. Viņa psiholoģija nav nekāda dziļā. Tāpat maz īsti izdevušos raksturu zīmējumu, jo tie ir pilnīgi vienveidīgi un bez dzīvu cilvēku pretrunām praktiskā un jūtu dzīvē, kas nešķiramas no reālu būtņu īpatnības. Neredzam, kā notikumi iespaido viņus, kā aug un attīstās šī bezvainas varonība. Visur un vienmēr valda tas pats, jau iepriekš zināmais likums, ka cīņā starp mīlu un pienākumu jāuzvar pēdējam. Kornejs mēģinājis arī teorētiski noskaidrot savas dramaturģijas principus un sistēmu, lai gan viņš ir ļoti vājš prozaiķis un viņa paskaidrojumi stipri naivi. Viņa sistēmai nav nekā kopēja ar grieķu dramaturģiju, ko viņš nemaz nepazīst, tā balstās uz spāniešu autoriem. Pēc Korneja ieskata, traģēdijas nolūks nav sacelt šausmas vai līdzcietību, bet gan apbrīnošanu. Tiešais līdzeklis šī mērķa sasniegšanai - nostādīt darbības centrā kādu augsta dzimuma vai ranga personību, kas cīnās par lielu valsts jautājumu. Tādā kārtā traģēdijai nepieciešams vēsturiska notikuma rāmis. Augstu vērtību Korneja traģēdijām piešķir viņa ievērojamā vēstures izpratnes spēja; ja atskaita nost sīkumus un patvaļības, uz kurām tiesības ikvienam beletristiska darba autoram, tad jāsaka, ka franču literatūrā maz rakstnieku, kas spējuši nogleznot tik plašas un spilgtas vēsturiskas ainas.
Mīlai šajā dramaturģijas sistēmā piekrīt tikai blakus loma. Kornejs pats saka: "Es esmu pārliecināts, ka mīlas kaislībai piemīt pārāk daudz vājību, lai tā noderētu par vadošo motīvu varoņu lugā; es to lietoju vairāk tikai kā ornamentu, nevis kā pašu galveno." Spriežot pēc darbiem pašiem, Kornejs mīlu turējis par cilvēka lielu vājību, ar kuru cīnās visi viņa varoņi.
Aristotelis kā triju vienību sistēma, pēc kuras arī Kornejs lūkojis rīkoties, viņam reizēm sagādājusi lielas grūtības, un bieži vien viņš pie tās nav turējies pārāk stingri. Kā drāmas meistars viņš ir lielāks nekā rakstnieks un dzejnieks: viņa stils bieži vien neskaidrs, pompozs un saspīlēts. Tomēr šīs vājības mazāk viņa paša, kā visa laikmeta dabā. Visievērojamākais ir Korneja dialogs - dzīvs, spirgstoši asprātīgs un valdzinošs; vēl ne visai izkoptā valoda ar saviem vingrajiem pantiem tomēr jau reljefi izpauž katru domu un viņas dažādās nianses.
Korneja laikā darbojas vairāki diezgan redzami dramatiķi. Žoržs Skiderī (1601-1667), arī Rambuljē salona loceklis un jau pieminētais Korneja līdzcensis, desmit traģēdiju autors, pieminams ar lugām Nosodītais krāpnieks (Le Trompeur puni, 1631) un Augstsirdīgais vasalis (Le Vassal genereux, 1632), kuras pauž tendenci piekopt galantu dzīves veidu, izturēties ar pilnīgu vienaldzību pret politikas jautājumiem un par visu pasaulē zemoties uzvarētāja absolūtisma priekšā. Tristans Eremīts (dz. 1601) savā traģēdijā Marianna (1636) pirmoreiz izlietojis tā saucamo "asaraino" elementu, ar ko luga piedzīvojusi nepieredzētu piekrišanu un milzīgu izrāžu skaitu. Žans Rotrū (1609 -1650) ar savām labākajām lugām Saint-Genest (1646) un Venceslas (1647), kurās veidoti antīkie sižeti, lāgiem stādīts blakus pat pašam Kornejam. Rijērs (1600-1658) piedzīvojis apmēram tādu pašu likteni. Iesācis ar pastorālēm, tad izmēģinājies komēdijā, apstrādājis Bībeles sižetus, līdz beidzot pievērsies antīkajai pasaulei un ticis plaši pazīstams ar savu 1abāko darbu, traģēdiju Scevole.
Rasins (Jean Racine, 1639-1699) kā cilvēks un arī kā rakstnieks zināms pretstats Kornejam.
Provinces bērns, jau agrā jaunībā palicis bārenis. Mācījies vienā no labākajām franču klasiskajām skolām, Bovē licejā, vēlāk audzināts jansenistu klosterī Port-Rojalā. Tur, protams, reliģijas mācība bijusi pirmā vietā, un šim faktam ļoti liela nozīme Rasina vēlākā dzīvē. Sevišķi uzcītīgi studēji grieķu klasiķus, vispirmā vietā Sofoklu un Eiripīdu, kas arī visu mūžu palikuši viņa skolotāji un paraugi. Divdesmit viena gada vecumā Rasins tiek pazīstams karalim ar odu Sēnas nimfām (La Nymphe de la Seine). Ludviķis XIV par to iedāvina Rasinam simts luidoru un nosaka pensiju, kas nodrošina viņam pilnīgi bezrūpīgu dzīvi; tā Rasins arī pavada savu mūžu kā karaļa pensionārs.
Akadēmijā uzņemts, ar veselu virkni dramatisku darbu ieguvis pirmā franču dzejnieka slavu un cieņu, Rasins dzīvo īsta Parīzes aristokrāta dzīvi. Bet 1678. g. notiek spējš lūzums. Pēc tam, kad Rasina Fedra izsvilpta, bet rīmnieka Prodona darinājums piedzīvo 16 izrādes, viņš atteicas tikpat no lugu rakstīšanas kā no līdzšinējās līksmās dzīves, paliek savā klusajā karaliskā vēsturnieka amatā (kā vēsturnieks sarakstījis arī Histoire de Port-Royal), bet it sevišķi nododas reliģiskām pārdomām. Bez šaubām, šajā pārvērtībā liela loma no jaunības uzglabātiem jansenisma iespaidiem, kas rakstnieka rezignācijas stāvoklī paliek atkal dzīvi. Literatūrā Rasins atgriežas tikai paretam un sevišķos gadījumos, piem., uz Mentenona kundzes lūgumu sarakstīdams lugu kādiem svētkiem. Pašā mūža galā viņš piedzīvo vislielāko nelaimi, kad kaut kā aizkaitinājis "saules karali" un tas aizliedz dzejniekam rādīties galmā. Pastāv nostāsts, ka taisni aiz bēdām par šo karaļa nežēlastību Rasins miris.
Pirmajām Rasina traģēdijām La Thēbaide un Alexandre (1664, 1665) nav nekādu sevišķu panākumu. Pirmā rakstīta acīm redzamā Korneja ietekmē, tajā ir saspīlētas situācijas, politisku teoriju izklāstījumi, gari vēstījumi par kaujām un antitēžu dialogi. Otra rakstīta vecmodīgas bruņinieku romantikas garā, tur viss grozās ap mīlu bez jebkāda sakara ar vēsturisko notikumu loģiku.
Andromahe (Andromaque, 1666) ir pirmais darbs, kur parādās Rasina ģeniālais dramatiķa talants. Te saskanīgā kopībā darbojas antīko autoru māceklis un modernās pasaules cilvēks, kas vecās leģendas drausmīgo sižetu pratis izveidot rafinēta laikmeta graciozā formā. Kā vispār Rasina traģēdijās, arī še labāk veidotie ir sieviešu raksturi. Tas pilnīgi atbilst laikmeta gaumei, kad pats karalis tikpat daudz nodarbojas ar valsts darbiem kā ar mīlas dēkām, bet politiski pilnīgi apātiskā muižniecība interesējas vienīgi tikai par sievietēm. Ka šai pasāktai mīlas tēmai Rasins paliek uzticīgs joprojām, to rāda visas viņa turpmākās lugas, lai arī sižetu dažādība tur visai liela. Berenice - elēģija par diviem mīlētājiem, kas šķirti, bet tomēr nebeidz mīlēt viens otru: Bajazet - mīlas intriga austrumnieku pasaulē. Mithridate - tāds pats austrumnieku tikumu tēlojums, tikai pārcelts antīkā pasaulē. Iphigenie un Phedre - ar kurām Rasins pievēršas savam skolotājam un paraugam Eirīpidam. Pastarpām Rasins uzraksta arī komēdiju Les Plaideurs, kas ieskatāma par ievērojamu satīru Aristofana garā.
Esther, dramatiska idille, rakstīta uz Mentenona kundzes lūgumu, liecina, ka, arī atvirzījies no lielās pasaules drūzmas reliģisku pārdomu pasaulē, Rasins kā dramaturgs nav gājis atpakaļ, bet jauniegūto vielu ar agrākām sekmēm izlietojis skaistam mākslas veidojumam. Vēl skaidrāk to pierāda viņa vislabākais sacerējums Athalie (1691). Neviena no tiem pārmetumiem, ko dažkārt ar pilnām tiesībām raida pret klasisko traģēdiju, nevar attiecināt uz šo darbu. Te vairs nav nekādu abstraktu jautājumu traktējuma, bet spilgts un dzīvs dramatisks tēlojums, no antīkās mākslas neaizgūts, bet tomēr tai vistuvākais.
Kā dramatiķis Rasins vislabāk salīdzināms ar Korneju, tā gaišāk tiek redzama viņa nozīme franču dramaturģijas mākslā. No Korneja viņš daudz ko varējis mācīties; vairākas, it sevišķi pirmās, viņa lugas patiešām arī rakstītas tā ietekmē. Bet jau ar Aleksandru sākot redzama viņa cenšanās atsvabināties no svešā iespaida, rīkoties citādi, kā to darījis viņa priekštecis, un izvest kaut ko līdzīgu revolūcijai franču traģēdijā. Šo apvērsumu izdara Andromahe ar saviem milzīgajiem panākumiem. Pilnīgi apzinīgi Rasins romantiski retoriskai varoņu traģēdijai pretī nostāda traģēdiju, kuras nolūkos ir tikai dzejiskā patiesība un skaistums.
Kornejs traģēdijas raksturus pakļauj darbībai un cenšas panākt iespaidu ar neparedzētiem notikumu pārsteigumiem, tāpēc viņam triju vienību sistēma bieži vien paliek traucējoša. Rasins turpretī darbību liek atkarībā no raksturiem un cenšas atrast tai visvienkāršāko izpausmi. Triju vienību žņaugu viņš nepazīst; 24 stundu viņam pietiek pilnīgi, lai skatītāja acu priekšā norisinātos viss kaislības sabangoto dvēseļu izcīņas process. Tāpēc viņš savus tipus nepaceļ pārcilvēciskos augstumos, kā to labprāt dara Kornejs. Korneja iecienītos lielos valsts notikumus gan viņš gluži neignorē, arī viņam ir lugas ar spēcīgu vēsturisku motīvu centrā. Bet politiskais notikums noder tikai tīri cilvēcisku sarežģījumu izvēršanai. Tā galu galā pazūd konvencionālais varoniskums, tā vietā uz skatuves stājas ikdienas cilvēks. Pēc Rasina paša vārdiem, viņš cenšas parādīt vienkāršu, kaislības un jūtu skaistuma virzītu darbību. Korneja varoņi ar cietu gribas spēku valda pār savām kaislībām, jansenists Rasins vairāk disponēts noliegt gribas brīvību, jo kaislības spēlējas ar gribu kā vējš ar viļņiem. Tāpēc viņš savu dramatiku dibina uz kaislību apņemto dvēseļu vājībām un uz šo kaislību kļūmīgo attīstības gaitu. Ar visu to Rasins tiek par nesalīdzināmi dziļāku dvēseles tēlotāju un psihologu. Viņa cilvēki vairs nepazīst tikai vienu pašu negrozāmu suverēnu vājību, tie trīs un svārstās savu jūtu bangojumā, tie top un aug, tie šaubās un pārveidojas; viņu visslepenākie pārdzīvojumi tiek demonstrēti, ar to sasniedzot tādu satura bagātību un spraigumu, ko Kornejs nepazīst. Arī mīlas nozīmes uztverē un tēlojumā Rasins ir Korneja pretstats, mīla viņam ir pats galvenais, kamēr Kornejam tikai epizode. Kornejs rāda stiprus vīriešu raksturus, Rasins - mīlā varonīgas sievietes, Salīdzinot ar tām, vīrieši viņa traģēdijās nenozīmīgi, lielāko tiesu salonu lauvas, kam no Korneja varoņu lieliskuma nav ne zīmes. Tomēr tās nedaudzās lugas, kur mīla vairs nav vadošais centrālais motīvs, rāda pārliecinoši, ka Rasinam arī vīriešu lielums nav svešs.
Abu lielo dramatiķu pretstats redzams arī paraugu izvēlē: Kornejs mācās no sastingušajiem romiešiem un retoriskā Senekas, Rasins no dzīvespriecīgajiem grieķiem, it sevišķi no Eiripīda. Pretstati arī vielas izpratnē un izteiksmē. Rasins labāk prot aptvert un izsvērt laikmeta kolorītu - tā pagātnes personības izceļas ar vizionāro skaidrību; savā dvēselē viņš apvieno ne vien paša, bet arī visu citu laikmetu dvēseles. Šo dzejisko gleznu iespaidu padziļina valodas skaistums. Korneja retorika viņam gluži sveša, pār visu sacerējumu dvesmo maigas liriskas jutoņas noskaņa. Rasina traģēdijās izlietots viss tas labākais, kas jūtu valodas izpausmei atrodams 17. gadsimta valodas krātuvēs. Mazāk spēcīga un gleznaina kā Korneja izteiksme, Rasina valoda valdzina ar dziļi ieslēptu burvību - smalka un lokana, tā tomēr allaž paliek vienkārša un skaidra. Arī Rasina pants ir īsts mākslas veidojums, kā skaidra avots tas atspoguļo katru vissīkāko domu, kas apslēpta viņa dzīlēs.
Rasins ir par daudz liels mākslinieks, lai viņa seklais gadu simtenis to pilnām saprastu, arī pārāk liels mākslinieks un reālists, lai romantiķi nemēģinātu to noliegt. Vēl mūsdienās viņa darbi skaitāmi pie labākajiem, ko savā laikā pasaulei dāvinājusi franču pilsonība. Protams, demokrātiskie laikmeti nevar atzīt un augstu vērtēt ne Rasina galminieka profesiju, ne viņa aristokrātisko dzeju, bet ikkatra talanta lielums saprotams un vērtējams tikai sakarā ar to laiku, kurā viņš dzīvojis un ar tiem apstākļiem, kādos darbojies.

 

Mārīte Lapiņa, Daina Blūma, Ligita Zitāne, "Jauno laiku kultūras vēsture vidusskolām 2", Rīga, RaKa, 1999, [79 - 80]:

 

KLASICISMS

Klasicisms (latīņu val: classicius - paraugs) Eiropas kultūrā radās un attīstījās 17. gadsimtā, lai no jauna atmirdzētu 18. gadsimta beigās un 19. gadsimta sākumā.
Viena no klasicisma īpatnībām bija antīkās kultūras un dižrenesanses tradīciju atzīšana par saviem paraugiem. Klasicisms atklāja ideju par sabiedrības harmonisku attīstību, lai gan salīdzinājumā ar renesanses laikmetu daudz kas no tā humānisma jau bija zudis. Klasicisms tikai pirmajā mirklī šķiet vienkāršāks par baroku. Klasicismā saduras un konfliktē personība un sabiedrība, ideāls un īstenība, jūtas un prāts. Tam raksturīga stingra formu sakārtotība, līdzsvarotība; tēlu skaidrība un harmonija.
Klasicisma arhitektūrā ir daudz antīko paraugu - orderu sistēma, ģeometriskā plānošanas un apjomu precizitāte, uz plaknes virsmas izvirzās kolonnas, statujas un reljefi.
Klasicisma teorētiskās sistēmas izstrādē liela nozīme bija Parīzes glezniecības un tēlniecības akadēmijai, kas dibināta 1648. gadā, vēlāk arī Arhitektūras akadēmijai (1671). Parīzes Karaliskās akadēmijas direktors Nikolā Fransuā Blondels (Blondel, 1618 - 1686) izstrādāja pilsētbūvniecības un nocietinājumu projektus klasicisma stilā Rošforai un Parīzei. Blondels pēc romiešu triumfālo vārtu parauga veidojis Sendenī, Senbernāra, Sentantuāna vārtus Parīzē. (visus 1672. gadā). Blondels savos teorētiskajos darbos absolutizējis antīkās, dižrenesanses un klasiskās arhitektūras formas.
Viens no izcilākajiem klasicisma pārstāvjiem angļu arhitektūrā bija Kristofers Rens (Wren, 1632 -1723). Viņa izcilākie klasicisma arhitektūras paraugi ir Svētā Pāvila katedrāle (1675 -1710) un Griničas hospitālis (1698. gadā pabeidza arhitekts Dž. Ventru).
Izcils arhitektūras šedevrs, kurā vienotā svinīgā ansamblī apvienojas klasicisms un baroks, ir Versaļas pils un parka ansamblis - franču karaļu rezidence.
Klasicisma glezniecībā visnozīmīgākā vieta bija loģiskam sižeta izkārtojumam, skaidrai, līdzsvarotai kompozīcijai. Lokālajām krāsām bija otršķirīga vieta. Gleznas kompozīcija bija skaidri sadalīta plānos - priekšplānam bija jābūt brūnam, vidējam - zaļam, vistālākajam - gaiši zilam (N.Pusēns, K.Lorēns).
18. gadsimta otrajā pusē līdz ar republikas idejām un jaunu interesi par antīko kultūru no jauna uzplauka klasicisms, bet tas jau ir cits laikmets un tā ir citāda pieeja klasicisma tradīcijām.

 

Mārīte Lapiņa, Daina Blūma, Ligita Zitāne, "Jauno laiku kultūras vēsture vidusskolām 2", Rīga, RaKa, 1999, [92]:

 

Franču literatūras pamatžanrs bija traģēdija. Pjērs Kornejs (1606 - 1684) bija viens no klasicisma traģēdijas aizsācējiem franču literatūrā. Kornejs pieņēma klasicisma izstrādātās normas un nosacījumus - vietas, laika un darbības vienību, taču ar šīm normām rīkojās visai brīvi un nosacīti. Ja bija nepieciešams, viņš tās drosmīgi pārkāpa. Kornejs noteica dramaturģijas racionālo principu - visam jābūt ticamam. ticamība bija viņa daiļrades pamatprincips.
Korneja tēli ir spēcīgas personības, viņa traģēdiju dramaturģiskais konflikts risinās starp prātu un jūtām, gribu un tieksmēm, pienākumu un kaislībām. Visam pāri - uzvarošais prāts, griba un pienākums. "Sids" (1637) padarīja viņu slavenu. Sižets ņemts no viduslaiku varoņpoēmas, kas veltīta spāņu varonim Rodrigo Diasam. Lai gan klasicisma teātris prasīja triju vienību saskaņu, "Sidā" Kornejs neievēroja ne laika un vietas vienību, ne darbības vienību, kas bija liels pārkāpums.
Otrs lielākais klasicisma pārstāvis Žans Rasins (Racine 1639 -1699), būdams reliģiozs cilvēks ar noslieci uz melanholiju un mistisku eksaltāciju, ļoti mīlēja dzeju.
Viņa pirmās traģēdijas tapa Korneja ietekmē, kurš par tām nebija sajūsmā, iesakot Rasinam pievērsties citiem žanriem, jo viņam esot labas dzejnieka dotības, turpretī dramaturģijā neesot nekāda talanta: Rasins tomēr turpināja izraudzīto ceļu. Viņš daudz mācījās no Sofokla un Eiripīda. Pirmos lielos panākumus viņš guva ar traģēdiju "Andromahe" (1667), ar kuru iedibināja jauna veida, t.s. kaislību drāmu franču dramaturģijā. Atšķirībā no Korneja varoņu heroiskā cēluma Rasina tēlus vadīja liktenīgas kaislības, slēpts zemiskums, kas bieži tos noveda līdz noziegumam. Rasins uzrakstīja traģēdiju "Britāniks". Šajā t.s. politiskajā traģēdijā Rasins kā meistarīgs psihologs analizēja cilvēka iekšējās dzīves attīstību. Ļoti nozīmīgs dramaturģiskais darbs bija "Fedra" (l677), kurā psiholoģiski dziļi Rasins atklāja sievietes iekšējo cīņu starp tikumisko pienākumu un noziedzīgām kaislībām.